Banner trang chủ

Đảng bộ Bộ TN&MT: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2023

17/01/2023

    Ngày 13/1/2023, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành nhấn mạnh, năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp công tác với Ban cán sự Đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tập trung thực hiện và chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ngay từ đầu năm 2022. Trong năm qua, Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban cán sự đảng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung, quyết liệt, đặt quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; theo sát tình hình thực tiễn, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động trong triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật; kịp thời trong phản ứng chính sách để giải quyết các những vấn đề vướng mắc phát sinh trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước của ngành. Trong đó, đặt trọng tâm vào đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; lập và triển khai công tác quy hoạch; tiếp tục đề xuất các giải pháp, khơi thông các điểm nghẽn nhằm quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, phục vụ trực tiếp cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch.

    Đảng ủy Bộ TN&MT đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhiều chủ trương, chính sách có tính chiến lược và tầm nhìn dài hạn về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với mục tiêu thúc đẩy phục hồi xanh, tạo dựng nền tảng để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; đã kịp thời tháo gỡ những rào cản để đảm bảo các yếu tố đầu vào cho quá trình phục hồi kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước

    Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai quán triệt, phổ biến, học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các Bài viết của Tổng Bí thư đến các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên thuộc Bộ. Đồng thời, tất cả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương đều được phổ biến, quán triệt kịp thời đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong Bộ thông qua Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

    Xác định việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XIII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối. Năm 2022, Đảng ủy Bộ ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức các Hội nghị (kết nối trực tiếp với Hội nghị trực tuyến toàn quốc) quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ với hơn 5.000 đảng viên tham gia học tập. Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bộ được tiến hành kịp thời, khẩn trương.

    Công tác tổ chức xây dựng đảng cũng được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, kịp thời củng cố các tổ chức đảng, giải thể, lập mới một số chi bộ; đổi tên các tổ chức đảng phù hợp và thống nhất với tổ chức, bộ máy chính quyền theo Nghị định 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT, tạo điều kiện để các tổ chức đảng sớm ổn định hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

    Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được coi trọng, đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nội dung kiểm tra, giám sát được đổi mới, thiết thực; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tạo sự đoàn kết, nhất trí, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

    Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo, có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là “công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” ngày càng nâng cao, tạo không khí dân chủ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng ở cơ quan, đơn vị.

    Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết lần thứ IV của Đảng bộ Bộ, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Vì vậy, Đảng ủy Bộ TN&MT đề ra phương hướng năm 2023 tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường hơn nữa việc phối hợp Ban cán sự đảng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2023, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết lần thứ IV của Đảng bộ Bộ, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Theo đó, năm 2023, Đảng ủy Bộ TN&MT phấn đấu 100% đảng viên của Đảng bộ Bộ được học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và 100% đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối; 100% chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc; 100% cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy; quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 100% đảng ủy, chi ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho khoảng 400 quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp từ 245 đảng viên mới trở lên. Cùng với đó, phấn đấu 100% đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 98% đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Phấn đấu có từ 90% tổ chức đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà biểu dương, đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong năm 2020 của Đảng bộ Bộ TN&MT. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Bộ TN&MT tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy để lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng các chủ trương lớn, các nhiệm vụ quan trọng của Bộ để xây dựng các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ mới, tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước về những chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực TN&MT. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý chặt chẽ đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; đổi mới và bám sát quy hoạch phân loại, xếp loại đảng viên.

    Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận, bổ sung, làm rõ thêm những kết quả cũng như phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong năm 2023. Trong đó, tập trung vào việc đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan của những tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra những biện pháp khắc phục nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ TN&MT.

    Kết thúc Hội nghị, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cảm ơn và ghi nhận sự lãnh đạo, quan tâm và giúp đỡ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng thời khẳng định, trong thời gian tới, Đảng bộ Bộ TN&MT sẽ phấn đấu hơn nữa để các công tác Đảng đi vào thực chất, chiều sâu, góp phần phục vụ tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành và thước đo của công tác chuyên môn sẽ là thước đo hiệu quả trong toàn Đảng bộ Bộ TN&MT.

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn