Banner trang chủ

Lấy ý kiến Dự thảo quy định chi tiết thi hành Luật BVMT năm 2014

15/09/2015

     Ngày 1/8/2014, tại TP. Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến đã chủ trì Hội thảo Góp ý Dự thảo quy định chi tiết thi hành Luật BVMT năm 2014 nội dung về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT.      Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến cho biết, cùng với kinh tế và xã hội, BVMT là một trong 3 trụ cột cơ bản của sự phát triển bền vững, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của con người. Việc Nhà nước có các cơ chế, chính sách nhằm ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT là nhu cầu cấp thiết, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Ngày 14/1/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động BVMT, huy động các nguồn lực đầu tư cho BVMT”.      Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Nghị định số 04/2009/NĐ-CP cũng còn một số vướng mắc, bất cập, dẫn đến nhiều cơ chế ưu đãi, hỗ trợ không được thực hiện hoặc thực hiện kém hiệu quả. Theo kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá ban đầu của Bộ TN&MT, mục tiêu thúc đẩy các hoạt động BVMT, khuyến khích đầu tư cho BVMT của Nghị định số 04/2009/NĐ-CP không đạt được như mong muốn. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản yêu cầu Bộ TN&MT sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nghị định số 04/2009/NĐ-CP nói trên, bảo đảm thực hiện hiệu quả các chính sách điều tiết vĩ mô của Chính phủ.   Toàn cảnh Hội thảo        Cũng theo Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, ngày 23/6 vừa qua, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật BVMT năm 2014 trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật BVMT năm 2005. Đồng thời bổ sung những nội dung mới, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Luật BVMT năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Để các quy định của Luật có thể được triển khai ngay sau khi có hiệu lực, Bộ TN&MT đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng các nghị định quy định chi tiết thi hành, trong đó trong tháng 11/2014 phải hoàn thành, trình Chính phủ ban hành 3 nghị định quan trọng, bao gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật; Nghị định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT và Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu.      Do phạm vi các nội dung cần quy định chi tiết thi hành Luật BVMT năm 2014 rất rộng, do đó, Hội thảo lần này chỉ tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến cho các quy định hướng dẫn chi tiết thi hành nội dung về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT trong Luật BVMT năm 2014. Nội dung này dự kiến sẽ là một chương trong Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật. Việc xây dựng các quy định chi tiết thi hành Luật BVMT năm 2014 nội dung về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT đã được Bộ TN&MT thực hiện trên cơ sở quán triệt các nguyên tắc: Quy định chi tiết các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với một số hoạt động BVMT, sản phẩm từ hoạt động BVMT đã được đề cập trong Luật BVMT năm 2014; Kế thừa, phát triển và khắc phục những vướng mắc, bất cập trong các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT đã được quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; Các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước cũng như với các chính sách điều tiết vĩ mô của Chính phủ.   Theo Monre  
Ý kiến của bạn