Banner trang chủ

Hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020

15/09/2015

Ngày 13/8/2013, tại  Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị giữa các Bộ, ngành có liên quan về tình hình thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Dự thảo Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiệm trọng (ÔNMTNT) đến năm 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, công tác xử lý các cơ sở gây ÔNMTNT bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định. Đồng thời, Bộ TN&MT đã đề xuất xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT đến năm 2020, nhằm tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT, bảo đảm đến năm 2020 không còn cơ sở gây ÔNMTNT Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đánh giá cao kết quả mà Bộ TN&MT và các Bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong việc thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg. Phó Thủ tướng khẳng định, việc xây dựng bản Kế hoạch mới là rất cần thiết nhằm xử lý dứt điểm các cơ sở gây ÔNMTNT. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng giao Bộ TN&MT xác định đối tượng cần đưa vào danh mục cơ sở gây ÔNMTNT để xử lý; Rà soát, phân công trách nhiệm để thực hiện theo các giải pháp đã đề xuất, trong đó lưu ý cơ chế tài chính, cơ chế xã hội hóa nhằm xử lý triệt để; Phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. PV Nguồn: Tạp chí MT, số 8/2013
Ý kiến của bạn