Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 26/06/2022

Hội nghị trực tuyến Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

15/09/2015

     Ngày 7/5/2014, tại Hà Nội, Hội nghị trực tuyến Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được tổ chức tại điểm cầu trụ sở Bộ TN&MT và 7 điểm cầu tại Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam, Cục Đo đạc và Bản đồ, Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Trường Đại học TN&MT Hà Nội, Tổng công ty TN&MT. Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đến dự và phát biểu.   Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị        Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi). Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của hoạt động lập hiến, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý, là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước, phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích của toàn dân tộc. Vì vậy, triển khai thi hành Hiến pháp là việc làm rất quan trọng, nhằm đưa Hiến pháp đi vào cuộc sống, phát huy các giá trị của Hiến pháp trong thực tiễn, đặc biệt là những điểm mới, tiến bộ trong các chương, điều, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.    Toàn cảnh Hội nghị        Để triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sâu rộng và hiệu quả, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 486/QĐ-BTNMT (27/3/2014), trong đó xác định 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức giới thiệu, tập huấn, phổ biến nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp và Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính tối thượng của pháp luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN), phát huy vai trò của Hiến pháp và pháp luật.      Tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đã  giới thiệu những nội dung cơ bản và ý nghĩa quan trọng của Hiến pháp năm 2013 như: Hiến pháp đã đề cao quyền làm chủ của người dân, thể hiện rõ hơn bản chất dân chủ của Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, trách nhiệm của Đảng trước nhân dân; Tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức khác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thừa nhận, tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Đồng thời, Hiến pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, đảm bảo công bằng xã hội, BVMT; Tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; Khẳng định yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.      Hiến pháp năm 2013 đã tiếp thu được nhiều ý kiến xác đáng của nhân dân, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học; Kết tinh được tinh hoa trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân, thể hiện được ý Đảng, lòng dân và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra. So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp sửa đổi có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến (Hiến pháp gồm 11 chương, 121 điều, giảm 1 chương và 21 điều so với Hiến pháp 1992)      Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cần quan tâm chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phổ biến những nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 đến toàn cán bộ, công nhân viên chức trong đơn vị. Đồng thời, lãnh đạo các Tổng cục, các Cục tập trung chỉ đạo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TN&MT phù hợp với Hiến pháp năm 2013, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trong Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ TN&MT.   Gia Linh
Ý kiến của bạn