Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 30/11/2023

Tỉnh Kon Tum: Đẩy mạnh thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường

08/02/2022

    Ngày 13/1/2022, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 111/UBND-NNTN về việc thực hiện pháp luật về BVMT.

    Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật BVMT theo Nghị quyết số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

    Cùng với đó, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh việc ban hành văn bản triển khai thi hành Luật BVMT và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

    UBND tỉnh Kon Tum cũng giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức và người lao động để nghiên cứu, thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT. Cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị; xây dựng chuyên mục, chuyên trang và cập nhật các thông tin mới về công tác BVMT, văn bản tuyên truyền về công tác BVMT trên hệ thống Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Trần Tân

Ý kiến của bạn