Banner trang chủ

Tỉnh Bình Thuận: Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

15/12/2021

    Luật BVMT số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Ngày 12/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 343/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật BVMT. Để triển khai Luật được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về triển khai thi hành Luật BVMT.

    Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt các nội dung

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật BVMT

    Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) cho cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh; lãnh đạo các doanh nghiệp.

    Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp Sở TN&MT tổ chức tuyên truyền Luật BVMT và các văn bản dưới Luật đến cán bộ công chức, viên chức cấp huyện, xã; cán bộ làm công tác BVMT tại các doanh nghiệp; đồng thời, chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thông tin, tuyên truyền Luật rộng rãi đến người dân trên địa bàn.

Tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn hiện hành về môi trường

    Cụ thể, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh đã ban hành, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản thay thế nhằm cụ thể hóa chính sách pháp luật về BVMT trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với Luật và điều kiện thực tế địa phương. Các Sở: TN&MT, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải thực hiện chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Danh mục quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

    Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai các nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng tiến độ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ TN&MT kết quả thực hiện.

Phương Linh

Ý kiến của bạn