Banner trang chủ

Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

13/09/2023

    Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó phải kể đến những kết quả nổi bật của ngành TN&MT.

    Cụ thể, hệ thống quản lý nhà nước về TN&MT được kiện toàn; năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; công tác BVMT chuyển biến tích cực; chú trọng công trình khắc phục, bảo vệ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường thực hiện ngày càng nhiều; các cấp, các ngành, địa phương quan tâm hơn đến hoạt động phổ biến kiến thức, pháp luật về môi trường; tuyên truyền, vận động và tổ chức nhân rộng mô các mô hình điểm BVMT. Ngoài ra, hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước từng bước đi vào nền nếp, góp phần khai thác, sử dụng nước dưới đất tiết kiệm, bền vững, phục vụ tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

    Trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tỉnh đã nỗ lực, quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình, sẵn sàng ứng phó; đồng thời, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH, huy động mọi nguồn lực tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với tác động của BĐKH, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân cũng như sự phát triển bền vững của tỉnh.

    Để đạt được thành tựu này, có sự đóng góp rất lớn của Sở TN&MT tỉnh. Theo đó, cùng với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã tập trung triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, như công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; dự báo ô nhiễm môi trường; vận hành mạng lưới quan trắc và công bố công khai số liệu quan trắc TN&MT thông qua việc triển khai thực hiện các dự án về điều tra, thu thập, tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác BVMT; báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường đô thị, công nghiệp; xử lý chất thải trong lĩnh vực nuôi tôm siêu thâm canh… Đồng thời, triển khai nhiều công trình, dự án nhằm khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực đô thị và khu vực nông thôn; thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh đảm bảo theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng môi trường.

    Cùng với việc tập trung xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải y tế, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng còn quan tâm đến việc kiểm soát, xử lý lượng nước thải phát sinh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị... Đồng thời, Sở TN&MT thường xuyên theo dõi, kiểm tra chặt chẽ các cơ sở sản xuất có nguồn xả thải lớn; đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh có lưu lượng xả thải từ 1.000 m3/ngày, đêm trở lên phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục và truyền số liệu về Sở TN&MT theo quy định. Tính đến tháng 5/2023, phần lớn các cơ sở có lưu lượng xả thải từ 1.000 m3/ngày, đêm trên địa bàn tỉnh đã đầu tư lắp đặt trạm quan trắc tự động liên tục về nước thải, khí thải, qua đó góp phần giúp công tác quản lý, giám sát chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Lớp tập huấn tuyên truyền Luật BVMT 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại TP. Sóc Trăng

    Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền làm cơ sở để triển khai các chương trình, kế hoạch hành động quốc gia về ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh; triển khai các công trình, dự án, mô hình ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển; tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định cũng như những giải pháp ứng phó với BĐKH cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân nắm bắt kịp thời và triển khai thực hiện hiệu quả. Mặt khác, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng cũng thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các cấp triển khai công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất đối với việc sử dụng đất, BVMT, khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân, từ đó kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

    Trong công tác tuyên truyền thực hiện Luật BVMT năm 2020, sau khi Luật có hiệu lực thi hành, ngày 12/8/2022, Sở TN&MT tỉnh đã phối hợp với Phòng TN&MT TP. Sóc Trăng tổ chức 2 lớp tập huấn tuyên truyền Luật BVMT 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các phòng, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, UBND 10 phường và đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Thành phố. Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã tập trung truyền tải các nội dung chuyên đề gồm: (1) Một số điểm mới về phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường; đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường theo Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành. (2) Giấy phép môi trường; Đăng ký môi trường và các quy định về quản lý chất thải theo Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. (3) Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 về phê duyệt Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 7/6/2022 về phê duyệt đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/1/2022 về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường. (4) Triển khai Nghị định số 45/NĐ-CP ngà 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT; đồng thời hướng dẫn quy trình thanh tra, kiểm tra và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT cho các công chức Thành phố và phường. Hai lớp tập huấn diễn ra trong 1 ngày, đã đem lại hiệu quả, nâng cao nhận thức, trách nhiệm BVMT cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, Ban nhân dân Khóm cũng như đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, các chính sách mới về BVMT đến doanh nghiệp trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi pháp luật BVMT, góp phần nâng cao hiệu quả công tác BVMT trên địa bàn.

    Đến nay, qua hơn 1 năm triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn dưới Luật đã từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc áp dụng, thực thi Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn tại một số địa phương còn gặp khó khăn, lúng túng trong việc xác định đối tượng cũng như thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép môi trường… Vì vậy, để Luật thực sự phát huy hiệu quả, ngày 4/8/2023, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ BVMT năm 2023. Tại lớp tập huấn, báo cáo viên và các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng, thi hành Luật cũng như các văn bản hướng dẫn như: Xác định thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch BVMT nhưng hiện nay có nâng công suất, các kho xăng dầu, dự án nâng công suất trạm cung cấp nước sạch từ nguồn nước dưới đất, các cơ sở sản xuất hoạt động trong khu dân cư…Qua trao đổi, thảo luận và sự hướng dẫn của báo cáo viên đã giúp các đại biểu hiểu rõ hơn việc xác định đối tượng, thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường cũng như các quy định có liên quan trong Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn để áp dụng trong quá trình công tác tại đơn vị.

Phương Tâm

Ý kiến của bạn