Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 01/07/2022

Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn TP. Đà Nẵng

09/06/2021

    Ngày 31/5, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn

    Mục tiêu của Kế hoạch tuyên truyền nhằm thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa bền vững, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

    Theo đó, tập trung truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chính phủ về sản xuất và tiêu đùng bền vững; phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Tuyên truyền về thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm; hướng dẫn người dân thực hành tốt về mua sắm xanh, thực hành lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

    Giới thiệu, phổ biến và nhân rộng các mô hình thực hành tốt về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn trong các lĩnh vực; mô hình về chuỗi cung ứng sản phẩm bền vững, chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm; các mô hình nông nghiệp hữu cơ, mô hình nuôi trồng bền vững; việc giảm thiểu, thu hồi, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải; các mô hình kinh tế tuần hoàn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất và tiêu dùng... Quảng bá về xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần phân phối xanh, bền vững bao gồm các trung tâm hậu cần xanh, hệ thống kho vận, giao nhận hàng hóa xanh, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học sạch, thân thiện môi trường trong các hoạt động phân phối, vận chuyển hàng hóa. Kinh nghiệm của các nước trong việc thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững.

    UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi tình hình triển khai Kế hoạch và tham mưu UBND TP báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến về các nội dung của Chương trình trên địa bàn thành phố; theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền Chương trình trên các phương tiện báo, đài.

    Sở Công Thương và các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin hoặc mời các chuyên gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến cung cấp thông tin tại buổi giao ban báo chí định kỳ.

    UBND TP giao UBND các quận, huyện chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên địa bàn; tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rời, thông báo trên bảng tin tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư... Đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên lồng ghép nội dung về sản xuất và tiêu dùng bễn vững trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư...

    Các cơ quan báo chí TP, Cổng Thông tin điện tử TP chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thông tin, tuyên truyền về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững theo Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030.

Phương Tâm

Ý kiến của bạn