Banner trang chủ

TP. Đà Nẵng: Đẩy mạnh bảo vệ môi trường ngành Công Thương

14/04/2022

    Ngày 3/3/2022, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án “BVMT ngành Công Thương TP. Đà Nẵng, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030”, với kinh phí thực hiện 689,6 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

    Trong thời gian qua, ngành Công thương TP. Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với sự đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc ngành Công Thương cũng làm phát sinh một khối lượng không nhỏ các loại khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại gây ảnh hưởng nhất định đến môi trường ngành Công Thương nói riêng và môi trường thành phố nói chung.

    Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, TP. Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, với vai trò là trung tâm thương mại, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin và công nghiệp hỗ trợ. Sự phát triền công nghiệp, thương mại sẽ làm gia tăng khối lượng chất thải. Nếu không có Đề án phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm sẽ gây tác động xấu tới sức khỏe, cộng đồng và các hệ sinh thái. “Đề án BVMT ngành Công thương TP. Đà Nẵng, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” được xây dựng nhằm đưa ra lộ trình và các ưu tiên thực hiện trong công tác BVMT của ngành, tập trung vào các nội dung: cơ chế, chính sách về BVMT ngành Công Thương; ngăn ngừa, kiểm soát các nguồn thải, hạn chế các rủi ro, sự cố môi trường; xử lý các vấn đề môi trường cấp bách trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại; nhận diện các vấn đề môi trường trong giai đoạn tới và phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững, đồng thời đề xuất xây dựng kinh phí BVMT trong từng năm sao cho cụ thể, hiệu quả thiết thực, tránh dàn trải và phù hợp với mục tiêu, định hướng tại Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 8/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030.

    Theo đó, đối tượng điều tra, khảo sát của Đề án bao gồm: các hoạt động công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng, khai thác tài nguyên và khoáng sản; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, làng nghề, các cơ sở sản xuất nằm trong các khu này; các hoạt động thương mại. Mục tiêu là xây dựng được Đề án BVMT ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, góp phần phòng ngừa ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Công Thương; Đánh giá được hiện trạng môi trường ngành Công Thương thành phố giai đoạn 2016 - 2020 gắn với hiện trạng phát triển ngành Công Thương thành phố giai đoạn 2016 - 2020; Dự báo được ô nhiễm môi trường ngành Công Thương thành phố giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, gắn với quy hoạch phát triển ngành Công thương thành phố giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Xác định được các quan điểm, mục tiêu BVMT ngành Công Thương thành phố giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030…

Nam Việt

Ý kiến của bạn