Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 29/02/2024

Tăng cường quản lý đất đai, hướng tới phát triển bền vững

05/07/2023

    Ngày 15/5/2023, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2023, thay thế Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 3/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương.

    Tiếp đó, nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, tạo thuận lợi cho người sử dụng đất khi có nhu cầu tách thửa đất, hợp thửa đất, thuận tiện khi đưa đất vào sử dụng...; đồng thời, siết chặt được tình trạng phân lô, bán nền trái phép, nhất là để triển khai thực hiện tốt các nội dụng mới đã được quy định tại Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ngày 23/6/2023, Sở TN&MT Bình Dương vừa có Công văn số 2493/STNMT-VPĐKĐĐ đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND để tổ chức và triển khai thực hiện đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định.

    Trong đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, khi công chứng các văn bản có nội dung liên quan đến việc tách, hợp thửa đất thì phổ biến quy định pháp luật về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho người sử dụng đất được biết. Đồng thời, Sở Tư pháp thông báo cho người sử dụng đất được biết trường hợp thửa đất không đủ điều kiện tách thửa, hợp thửa theo quy định, không được Hội đồng tư vấn cho phép tách thửa thì người sử dụng đất không được tách thửa, hợp thửa đất theo quy định.

    Sở Xây dựng Bình Dương chủ trì, phối hợp các địa phương tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh và thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; thực hiện và đề nghị Phòng Quản lý đô thị tại các địa phương kiểm tra việc đầu tư hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại các dự án phát triển nhà ở theo phân cấp, làm cơ sở thực hiện thủ tục tách thửa đất của các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở.

    Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh thực hiện xác nhận điều kiện tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) tại các KCN để làm cơ sở thực hiện thủ tục tách thửa đất của các chủ đầu tư dự án KCN. Song song đó, Sở Công thương tỉnh Bình Dương thực hiện xác nhận điều kiện tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) tại các cụm công nghiệp để làm cơ sở thực hiện thủ tục tách thửa đất của các chủ đầu tư dự án cụm công nghiệp trên địa bàn.

    Cùng với đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố, ngoài thực hiện việc kiện toàn Hội đồng tư vấn, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trả lời, hướng dẫn cho người sử dụng đất, cử tri liên quan đến các trường hợp tách thửa đất theo quy định; thực hiện tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND dưới nhiều hình thức như niêm yết tại UBND cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, xã; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

    Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Tại các vị trí đất nông nghiệp quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp, UBND các địa phương chịu trách nhiệm chỉ đưa vào quy hoạch sử dụng đất để chuyển sang mục đích khác khi phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực...

Hoàng Đàn

Ý kiến của bạn