Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 30/11/2023

Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phù Yên

20/10/2023

    Mới đây, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 1474/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn huyện.

    Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra những thay đổi trong nhận thức và hành động của nhân dân; tuyên truyền thực hiện công tác thu gom, vận chuyển CTRSH theo cơ chế xã hội hóa; hướng dẫn phân loại CTRSH tại nguồn phù hợp với mục đích quản lý, xử lý, đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐCP ngày 7/7/2022 của Chính phủ, nhất là với các hành vi vứt, thải, bỏ CTRSH không đúng nơi quy định…

    Bên cạnh đó, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu mối thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất thải rắn, theo hướng giao Phòng TN&MT làm đầu mối tham mưu giúp UBND cấp huyện về chất thải rắn; thống nhất đầu mối với cơ quan Trung ương và cấp tỉnh, tạo thuận lợi trong chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở TN&MT; hoàn thành trước ngày 30/10/2023.

    UBND huyện giao Phòng TN&MT tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Đôn đốc, tham mưu thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đã được giao về quản lý CTRSH.

    Phòng Kinh tế hạ tầng lựa chọn, tổ chức triển khai mô hình xử lý CTRSH phù hợp, hiệu quả, nhân rộng các mô hình với khu dân cư không tập trung, vùng sâu, vùng xa. Rà soát, bổ sung các điểm tập kết CTRSH phù hợp với quy hoạch, đảm bảo tính khả thi. Chủ trì, phối hợp với đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH để xác định vị trí, thời gian tập kết, thời gian hoạt động và quy mô tiếp nhận CTRSH tại điểm tập kết phù hợp.

    Công ty CP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Sơn La - Chi nhánh Phù Yên thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường đối với bãi chôn lấp chất thải trên địa bàn theo đúng nội dung, yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt và các quy định về quản lý CTRSH.

Mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải của Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Phù Yên

    UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý CTRSH trên dịa bàn phụ trách.

    Bà Nguyễn Thu Hà, Trưởng phòng TN&MT huyện Phù Yên cho biết, thời gian qua, huyện luôn chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định của Luật BVMT 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại 8 Tiểu khu trên địa bàn thị trấn; phối hợp với Hội Phụ nữ huyện, UBND thị trấn phát động phong trào bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa trong cán bộ, hội viên phụ nữ; tổ chức Lễ phát động ra quân thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Nhờ đó, tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 92,5%; tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom đạt 87,5%. Phù Yên đang tiếp tục thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn tại thị trấn và 3 xã Quang Huy, Huy Bắc, Huy Hạ, phấn đấu đến hết năm, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại đô thị đạt 93%; tại nông thôn đạt 88%. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về môi trường theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện.

    Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý, BVMT; kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu môi trường thuộc hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị, UBND các xã; tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện; huy động sự tham gia tích cực, chủ động của các ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và người dân tham gia thu gom, xử lý CTRSH. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xả thải của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Hướng dẫn các tổ, bản, khu dân cư bổ sung các quy định BVMT theo Luật BVMT năm 2020 vào hương ước, quy ước; kiên quyết ngăn chặn, xử lý các vi phạm xả rác bừa bãi.

    Bên cạnh đó, huyện Phù Yên sẽ tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 1/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn; đẩy mạnh kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn các xã, thị trấn; tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; tham gia phản biện, giám sát hoạt động quản lý và xử lý CTRSH…; đưa nội dung tuyên truyền Luật BVMT, quy định về thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng CTRSH vào các trường học, cuộc họp, hội nghị của các cơ quan, đoàn thể, họp, sinh hoạt của bản, khu dân cư… nhằm hình thành thói quen, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường.

Trần Tân

Ý kiến của bạn