Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/03/2024

Quyết tâm đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đi vào thực tế cuộc sống và đảm bảo hiệu quả

24/07/2023

    Triển khai Luật BVMT 2020, các cấp chính quyền cơ sở, người dân và doanh nghiệptrên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định vai trò quan trọng, quyết định đến hiệu quả của Luật khi đưa vào thực tiễn, đó là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, sạch và bền vững. Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND, phổ biến nội dung Luật BVMT 2020 tới cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền được quy định chi tiết trong Luật. Đồng thời, giao trách nhiệm cho Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Luật cho cán bộ chủ chốt và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

    Tăng cường các hình thức tuyên truyền

    Cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành đến đội ngũ cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 3976/KH-UBND ngày 18/11/2022 về quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025; Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND về quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

    Nhờ triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đi sâu sát từng cá nhân, tập thể, tới từng các cấp địa phương, việc triển khai Luật BVMT 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được Sở TN&MT và UBND các huyện nghiêm túc thực hiện. Cụ thể, căn cứ vào văn bản pháp luật, Sở TN&MT phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và Thành phố rà soát văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành có liên quan đến Luật; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật môi trường đảm bảo phù hợp với quy định của Luật BVMT 2020, tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Bộ TN&MT. Sở TN&MT cũng đã báo cáo Chủ tịch UBND Thanh Hóa xem xét, phê duyệt đề án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu đô thị, khu dân cư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương và từng đối tượng là cán bộ, công chức, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

    Trong năm 2022, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra, giám sát công tác BVMT tại 65/65 cơ sở theo Kế hoạch giám sát môi trường tại các cơ sở sản xuất. Tiếp nhận và xử lý 38 kiến nghị phản ánh của tổ chức, cá nhân về vấn đề môi trường. Sở đã chủ trì giải quyết 22/38 đơn kiến nghị, có văn bản yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xử lý 16/38 đơn kiến nghị. Kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với 13 đơn vị với tổng số tiền 542 triệu đồng.

    Về công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và các dự án có liên quan: Tổ chức 118 Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM; Kiểm tra, thẩm định 20 hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường theo quy định. Tham gia các hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM do Bộ TN&MT tổ chức. Thực hiện công tác thẩm định báo cáo ĐTM công khai, minh bạch theo hướng cải cách hành chính rút ngắn 50% thời gian xử lý hồ sơ theo quy định đối với các dự án đầu tư công.

    UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương và từng đối tượng là cán bộ, công chức, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. 

    Đảm bảo thực thi đồng bộ, hiệu quả

    Trên cơ sở Luật BVMT, Phòng TN&MT huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát quy mô các làng nghề, cụm công nghiệp trên địa bàn, tham mưu cho UBND huyện lựa chọn các chủ đầu tư có năng lực, tiềm lực để kêu gọi đầu tư gắn với xây dựng hệ thống xử lý môi trường tập trung. Thời gian tới, phòng TN&MT huyện sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai Luật BVMT 2020; chú trọng nắm bắt tình hình thực tế, thuận lợi khó khăn trong việc triển khai, thực thi Luật trên phạm vi toàn huyện để tham mưu điều chỉnh Kế hoạch triển khai Luật phù hợp.

    Tại Hà Trung, ngay sau khi Luật BVMT 2020 có hiệu lực, UBND huyện đã có Công văn số 334/UBND-TNMT ngày 18/2/2022 về việc triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư, Quyết định, Công văn của Bộ TN&MT đến UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 20/20 xã, thị trấn tham gia Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Luật BVMT 2020 và các văn bản dưới Luật, tham gia lớp tập huấn do Sở TN&MT chủ trì thực hiện. Bên cạnh đó, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn về tăng cường công tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

    Từ năm 2021 đến nay, UBND huyện Hà Trung đã viết 1.450 tin bài, 28 chuyên mục tuyên truyền công tác BVMT lồng ghép với phổ biến các chính sách pháp luật thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020; treo 165 băng rôn tuyên truyền về BVMT trong các ngày lễ lớn như Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học… Đồng thời, phối hợp với Sở TN&MT tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường nông thôn cho các xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 và Nông thôn mới nâng cao với số lượng 450 người tham gia. Ngoài ra, thực hiện hiệu quả các mô hình “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên với vệ sinh môi trường”, “Dòng sông không rác thải”, “Đường tranh bích họa”, “Đường cờ Thanh niên”, “Cột điện nở hoa”…

    Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu phát triển kinh tế hài hòa với mục tiêu BVMT; kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học. Đặt ra chỉ tiêu chủ yếu: Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom xử lý đảm bảo tiêu chuẩn đạt 83%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 90%. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đơn vị xả thải gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo từng bước đưa Luật BVMT 2020 vào cuộc sống.

Gia Linh

Ý kiến của bạn