Banner trang chủ

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu

20/04/2023

    Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT đối với ô tô, linh kiện nhập khẩu theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

    Theo Dự thảo, đối với ô tô nhập khẩu, người nhập khẩu lập 1 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định nộp cho Cơ quan kiểm tra bằng hình thức trực tiếp hoặc thực hiện thủ tục đăng kiểm điện tử.

    Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ đăng ký kiểm tra và trả kết quả trong thời gian tối đa 1 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra đầy đủ theo quy định, cơ quan kiểm tra xác nhận vào Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra chưa đủ theo quy định, Cơ quan kiểm tra thông báo để người nhập khẩu bổ sung, sửa đổi.

    Kiểm tra ô tô nhập khẩu

    Dự thảo nêu rõ, người nhập khẩu gửi Bản xác nhận thời gian và địa điểm kiểm tra kèm theo bản sao Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trực tiếp (đối với hồ sơ giấy) hoặc trực tuyến kèm theo số, ngày, tháng, năm của Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với hồ sơ điện tử) tới Cơ quan kiểm tra.

    Trong khoảng thời gian không quá 1 ngày làm việc tính từ ngày kiểm tra do người nhập khẩu đề nghị trên Bản xác nhận thời gian và địa điểm kiểm tra, Cơ quan kiểm tra phải thực hiện kiểm tra. Trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện kiểm tra (như thiên tai, dịch bệnh…), Cơ quan kiểm tra thống nhất với người nhập khẩu để kiểm tra trong thời gian phù hợp.

    Về nội dung kiểm tra: Cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra tính thống nhất của nội dung các tài liệu trong hồ sơ đăng ký kiểm tra và kiểm tra đối chiếu 1 mẫu ngẫu nhiên thuộc mỗi kiểu loại trong hồ sơ đăng ký kiểm tra với CoC của xe và kiểm tra số khung, số động cơ của tất cả các xe.

    Trường hợp các tài liệu trong hồ sơ đăng ký kiểm tra không phù hợp hoặc xe thực tế không phù hợp với hồ sơ đăng ký kiểm tra thì trong vòng 4 ngày làm việc, Cơ quan kiểm tra cấp Thông báo để người nhập khẩu bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc hủy hồ sơ để làm thủ tục nhập khẩu theo đối tượng ô tô nhập khẩu ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

    Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT sau kiểm tra

    Trong thời hạn không quá 4 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra và nhận đủ tài liệu có liên quan để làm căn cứ chứng nhận, cơ quan kiểm tra cấp chứng chỉ chất lượng (bản giấy hoặc bản điện tử) như sau:

    Trường hợp đạt yêu cầu theo quy định thì cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng xe trong toàn bộ lô xe nhập khẩu. Trường hợp ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng cấm nhập khẩu quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP thì cấp Thông báo xe cơ giới thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Hồng Cẩm

Ý kiến của bạn