Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 13/07/2024

Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước

01/07/2024

    Ngày 12/6/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1767/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, mục đích của Kế hoạch trên làm nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2023 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả; đồng thời, xác định được trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Nai; kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2023 ở địa phương.

    UBND tỉnh Đồng Nai giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Trong đó, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Tài nguyên nước 2023 và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật tại các địa phương trong năm 2024 - 2025, sau khi Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật ở Trung ương được Bộ TN&MT tổ chức.

    Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tài nguyên nước năm 2023 và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ, công chức của các Sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong năm 2024 và các năm tiếp theo, trên cơ sở tài liệu tại các cuộc tập huấn chuyên sâu do Bộ TN&MT tổ chức; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trước ngày 31/12/2024 gửi danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ về Bộ TN&MT để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và phối hợp thực hiện theo quy định.

    Căn cứ vào Kế hoạch này và tình hình thực tiễn tại địa phương, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2023 trên địa bàn quản lý và báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai, qua Sở TN&MT trước ngày 1/7/2024 để theo dõi. Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai cũng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này để kịp thời báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai đảm bảo theo quy định.

Đức Anh

Ý kiến của bạn