Banner trang chủ

Đắk Lắk: Ban hành Kế hoạch trồng rừng và cây xanh phân tán giai đoạn 2021 - 2025

08/06/2021

     UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch trồng rừng và trồng cây xanh phân tán giai đoạn 2021 -  2025. Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh phấn đấu huy động khoảng 575 tỷ đồng để đầu tư trồng hơn 10 nghìn ha rừng (quy đổi sang số lượng cây khoảng 15,4 triệu cây). Trong đó, trồng cây xanh phân tán khoảng 1.000 ha; còn lại là trồng rừng tập trung (trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 365 ha và rừng sản xuất 8.720 ha).

     Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh Đắk Lắk tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội, vốn từ xã hội hóa, vốn đóng góp hợp pháp của các doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng rừng, trồng cây xanh. Tỉnh kết hợp thực hiện lồng ghép việc trồng rừng, trồng cây xanh trong các chương trình, dự án đầu tư công như: Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025; các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng khu công nghiệp, công sở, làm đường giao thông có hạng mục trồng cây xanh được các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện; các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác... Tỉnh kêu gọi các nhà tài trợ, hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả các dự án ODA đầu tư cho bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, trồng cây xanh.

     UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc trồng cây xanh giai đoạn 2021- 2025. Các Công ty: TNHH Một thành viên, Hai thành viên Lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, Vườn quốc gia, chủ dự án... chủ động rà soát quỹ đất, xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh phân tán giai đoạn 2021- 2025. Các đơn vị tập trung huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư trồng rừng đạt kết hoạch đề ra; chủ động xây dựng dự án đầu tư phát triển rừng trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt nguồn vốn đầu tư phát triển rừng theo quy định; chuẩn bị đủ cây giống chất lượng, loài cây phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật theo kế hoạch, dự án được duyệt...

     Cùng với đó, đơn vị, địa phương, chủ rừng tích cực tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, tác dụng của rừng và cây xanh trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cung cấp giá trị kinh tế, xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, bảo đảm chỉ tiêu trồng cây xanh phân tán hàng năm. Các đơn vị, địa phương phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, ngành, chủ rừng và toàn xã hội trong việc bảo vệ, phát triển rừng, trồng cây xanh; vận động, kêu gọi xã hội hóa trồng rừng, trồng cây xanh phân tán “con đường xanh”, “trường học xanh”, “khu phố xanh”, “nhà xanh”...

    Các ngành chức năng có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các chiến sĩ, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tham gia trồng ít nhất 1 cây xanh, tạo thành phong trào “Người người trồng cây, mỗi người trồng một cây”; vận động mỗi gia đình, đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân trồng 1 - 2 cây xanh tại nơi công cộng thuộc địa bàn mình sinh sống, làm việc và mỗi học sinh, sinh viên trồng 1 - 2 cây xanh trong khuôn viên trường học.

Trần Tân

Ý kiến của bạn