Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Đà Nẵng triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường"

13/08/2021

    Triển khai Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 2/4/2021 của UBND thành phố, Sở TN&MT đã trình UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 4/8/2021, triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2022.

    Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” trong 2 năm 2021 - 2022 gồm 4 nhóm nội dung trọng tâm, bao gồm: Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường; Cải thiện môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách; Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; Tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

    Theo đó, UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, trong phạm vi trách nhiệm quản lý chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

    Sở TN&MT chịu trách nhiệm đầu mối, tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; tham mưu tổ chức họp Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc; định kỳ hàng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

   UBND các quận, huyện: Lập và ban hành Đề án “Xây dựng quận/huyện môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 trên cơ sở Quyết định số 1099/QĐ-UBND; xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai.

    Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, tích cực triển khai các phong trào, hoạt động về BVMT, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch.

Nguyệt Minh

Ý kiến của bạn