Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 13/07/2024

Cần Thơ: Triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước

10/06/2024

    Thực hiện Công văn số 3263/BTNMT-TNN ngày 23/5/2024 của Bộ TN&MT về việc triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành Công văn số 2139/UBND-KT về việc triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố.

    Theo đó, UBND TP. Cần Thơ giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, huyện, xã nghiên cứu, quán triệt, tập huấn và tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác, trong đó, tập trung phổ biến đến các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15; Nghị định số 53/2024/NĐ-CP; Nghị định số 54/2004/NĐ-CP; Thông tư số 03/2024/TT BTNMT; Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT và Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước.

    Bên cạnh đó, rà soát, hoàn thiện các quy định có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở địa phương đảm bảo phù hợp với quy định tại các Nghị định, Thông tư nêu trên, trong đó. lưu ý đến các quy định liên quan đến vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; điều hòa, phân phối tài nguyên nước; phòng, chống khắc phục tác hại do nước gây ra; cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép về tài nguyên nước; phân vùng chức năng nguồn nước mặt; xác định, tổ chức việc công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; xác định điều chỉnh dòng chảy tối thiểu bảo vệ nước dưới đất.

    Đồng thời, tiếp tục rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký hoặc phải có giấy phép khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật; rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã được cấp giấy phép thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mà chưa nộp hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước khẩn trương thực hiện nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính nghiêm minh bình đẳng của pháp luật, tránh thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách nhà nước; rà soát, kiểm tra việc cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước tại địa chỉ  https://gstnn-gp.monre.gov.vn.

    Cùng với đó, tham mưu UBND TP. Cần Thơ quyết định việc phân cấp ủy quyền cho Sở TN&MT cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên nước, giấy phép thăm dò nước dưới đất theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ngoài ra, UBND TP. Cần Thơ cũng giao UBND các quận, huyện xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất; chỉ đạo UBND cấp xã tiếp nhận, kê khai việc khai thác nước dưới đất của hộ gia đình để sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 54/2024/NĐ- CP.

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn