Banner trang chủ

Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước

01/07/2024

    Ngày 20/6/2024, Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 1661/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15.

    Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 2/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức rà soát các văn bản có liên quan đến tài nguyên nước để sửa đổi, bổ sung, ban hành  mới hoặc bãi bỏ; tuyên truyền, tập huấn phổ biến Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Tài nguyên nước, đặc biệt là các quy định mới nhằm sớm đưa các quy định của pháp luật tài nguyên nước vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên nước. Đồng thời, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

    Kế hoạch đặt ra yêu cầu là phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước. Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

    Theo Kế hoạch, Bộ TN&MT yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ thực hiện xây dựng tài liệu tuyên truyền về các quy định của Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; xây dựng tài liệu hỏi - đáp về pháp luật tài nguyên nước. Đồng thời, Cục tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các quy định của Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật tại các vùng, theo chuyên đề; Tuyên truyền, cập nhật thông tin, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước trên trang thông tin điện tử của Cục.

    Trung tâm Truyền thông TN&MT chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước xây dựng Đề án tổng thể tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật tài nguyên nước trình Bộ trưởng Bộ TN&MT xem xét, quyết định; Xây dựng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện phục vụ tuyên truyền, truyền thông phát trên các kênh truyền hình, đài phát thanh, cơ quan truyền thông, báo chí, trang tin điện tử các quy định của Luật tài nguyên nước; chương trình tọa đàm, giải đáp pháp luật về tài nguyên nước trên các phương tiện truyền thông, cơ quan báo chí; xây dựng các phóng sự về mô hình tiêu biểu đưa các quy định của pháp luật tài nguyên nước vào cuộc sống; Tổ chức hội nghị tuyên truyền về các quy định của Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

    Báo TN&MT, Tạp chí TN&MT xây dựng tin, bài và thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật trên các báo, tạp chí điện tử và báo, tạp chí in; mở chuyên trang, chuyên mục, bản tin chuyên đề để giới thiệu về những nội dung quan trọng của Luật Tài nguyên nước và tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước tại địa phương.

    Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp nhận các câu hỏi liên quan đến việc thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân thông qua “Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ TN&MT, gửi các đơn vị chuyên môn theo chức năng trả lời.

    Các Trường Đại học TN&MT Hà Nội, Trường Đại học TN&MT Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT tổ chức rà soát, cập nhật, xây dựng, phát hành các chương trình, giáo trình, tài liệu theo quy định của tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên nước; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài nguyên nước.

    Về thời gian thực hiện, đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức đa dạng, phong phú phù hợp đối với từng đối tượng. Trong năm 2024, các đơn vị thực hiện tuyên truyền, tập huấn phổ biến rộng rãi Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật để bảo đảm kịp thời đưa Luật vào cuộc sống ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành.

    Bộ TN&MT cũng phân công các đơn vị rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên nước; quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật về tài nguyên nước để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tài nguyên nước; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của Luật Tài nguyên nước.

    Cụ thể, Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức rà soát, pháp điển, hệ thống hóa, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước; trình Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên nước; Rà soát các văn bản hướng dẫn kỹ thuật của Bộ trưởng Bộ TN&MT trong lĩnh vực tài nguyên nước, kiến nghị hoặc trình Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi hỏ hoặc ban hành mới các văn bản hướng dẫn kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước.

    Cùng với đó, Cục Quản lý tài nguyên nước tổng hợp, theo dõi, các Bộ, ngành, địa phương trong việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tài nguyên nước thuộc thẩm quyền ban hành, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước...

Đỗ Hương

Ý kiến của bạn