Banner trang chủ

Bình Thuận: Chủ động triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

17/10/2023

    Bình Thuận là một tỉnh ven biển nằm ở cực nam khu vực duyên hải Nam Trung bộ, miền Trung của Việt Nam, với diện tích tự nhiên 7.942,6 km2. Cũng như nhiều địa phương trên cả nước, trước áp lực của phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, ngành TN&MT các địa phương của tỉnh Bình Thuận đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt, ngăn chặn và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa bàn.

    Đặc biệt, việc triển khai Luật BVMT 2020 luôn được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bình Thuận quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương thực hiện. Để triển khai Luật BVMT 2020 kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/8/2021 triển khai thi hành Luật BVMT, Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật BVMT..., góp phần giúp địa phương thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Theo đó, Sở TN&MT Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tập huấn, phổ biến Luật BVMT 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, Sở TN&MT đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho các cán bộ quản lý về môi trường các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã và tổ chức, cá nhân. Sở TN&MT còn tham mưu cho HĐND tỉnh Bình Thuận ban hành 3 Nghị quyết về phí thẩm định các hồ sơ môi trường và tham mưu UBND tỉnh ban hành 1 Quyết định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, Sở TN&MT Bình Thuận và các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục đăng ký, xây dựng để trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các quyết định quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật BVMT 2020.

Các đơn vị và người dân dọn vệ sinh tại bờ biển Tiến Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

    Ngoài ra, Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm các tỉnh bạn và triển khai các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường, nhất là về xử lý chất thải rắn, nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý theo quy định là 90% và đến năm 2030 là 95% theo Kế hoạch số 3781/KH-UBND ngày 8/11/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

    Trong đó, Sở TN&MT đã triển khai Dự án “Kết nối các nguồn lực trong việc giảm thiểu rác thải đại dương trên địa bàn huyện Phú Quý, huyện Tuy Phong và TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận” theo Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP/GEF SGP) ký kết thỏa thuận đồng ý tài trợ dự án vào ngày 31/8/2020 và được UBND tỉnh phê duyệt khoản viện trợ từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) để thực hiện Dự án.

    Mặc dù đạt được các kết quả quan trọng trên, công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vẫn còn một số khó khăn như: Nguồn kinh phí chi cho hoạt động BVMT chủ yếu bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước, chưa đa dạng được nhiều nguồn vốn cho công tác BVMT; chưa thu hút và khuyến khích được nhiều thành phần kinh tế tham gia, vốn viện trợ từ ODA cũng ít…

    Thời gian tới, tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục thể chế hóa, xây dựng chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “Chủ động, tích cực hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp nghiên cứu quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên, bảo đảm an ninh sinh thái, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời giảm thiểu các tác động bất lợi từ quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”.

    Tỉnh Bình Thuận sẽ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính các lĩnh vực, trong đó, có lĩnh vực BVMT; cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài, gắn với thu hút đầu tư với giám sát quá trình thực thi, bảo đảm an ninh kinh tế, hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường; khuyến khích các hoạt động hợp tác công - tư tham gia BVMT, phát triển kinh tế tuần hoàn.

    Đồng thời, Sở TN&MT Bình Thuận tiếp tục triển khai các nội dung theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai thi hành Luật BVMT 2020; Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật BVMT 2020; Công văn số 414/UBND-KT ngày 14/2/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU ngày 29/10/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận về tuyên truyền BVMT, góp phần phát triển bền vững đất nước.

    Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Thuận tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Trung ương tập trung triển khai các nội dung theo Công văn số 3480/VPCP-CN ngày 17/5/2023 của Văn phòng Chính phủ nhằm sớm ổn định đời sống sinh hoạt của người dân địa phương; tích cực, chủ động đề xuất các dự án về BVMT để thu hút nguồn lực đầu tư từ các quỹ tài chính, các tổ chức quốc tế, các nước trên thế giới.

Phương Tâm

Ý kiến của bạn