Banner trang chủ

Bắc Giang: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động năm 2023

21/11/2023

    UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sơn Động.

    Cụ thể, điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi đất nông nghiệp là 114,54 ha, đất phi nông nghiệp là 4,5 ha. Điều chỉnh, bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 122,45 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 1,87 ha. Các công trình, dự án cần thu hồi đất có diện tích là 119,04 ha; công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất là 127,37 ha.

    Sở TN&MT chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, kết quả thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

    Bên cạnh đó, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở toàn bộ hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động, bảo đảm nguyên tắc kịp thời, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

    UBND huyện Sơn Động chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sơn Động.

    Thực hiện đăng tải toàn bộ hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sơn Động đã được phê duyệt trên Cổng thông tin điện tử của huyện, đồng thời tổ chức công bố, công khai nội dung điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sơn Động theo quy định của pháp luật.

    Đồng thời, thực hiện quản lý đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp xã.

    Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

Mai Hương

Ý kiến của bạn