Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định kiện toàn Văn phòng tổ chức các Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam

08/07/2015

     Ngày 6/7/2015, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã ký ban hành Quyết định số 1806/QĐ-BTNMT về việc kiện toàn Văn phòng tổ chức các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam.

     Theo Quyết định, Văn phòng Tổ chức các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam (Văn phòng ASOEN Việt Nam) được đặt tại Vụ Hợp tác quốc tế và khoa học, công nghệ, Tổng cục Môi trường, có nhiệm vụ xây dựng, trình Chủ tịch ASOEN Việt Nam phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm, các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường; Tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; Làm đầu mối liên lạc, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án, nhiệm vụ về môi trường trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, hợp tác ASEAN+3, hợp tác cấp cao Đông Á (EAS), hợp tác ASEAN và các nước đối thoại, các tổ chức quốc tế; Giúp Chủ tịch ASOEN Việt Nam điều phối hoạt động của các nhóm công tác dưới ASOEN Việt Nam và các cơ quan có liên quan; Tổng hợp nhu cầu hợp tác ASEAN về môi trường để xây dựng kế hoạch, chiến lược hợp tác ASEAN hàng năm, dài hạn; Đầu mối tổ chức các đoàn công tác tham dự các Hội nghị Bộ trưởng môi trường ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng môi trường cấp cao Đông Á, Hội nghị Bộ trưởng môi trường ASEAN+3, các cuộc họp ASOEN hàng năm, các cuộc họp bất thường và sự kiện có liên quan trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường. Bên cạnh đó, Văn phòng ASOEN Việt Nam chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin và các tài liệu để Bộ trưởng Bộ TN&MT và Chủ tịch ASOEN tham gia các đoàn công tác; Là đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc họp ASEAN và Đông Á về môi trường tại Việt Nam, các hội nghị, hội thảo, cuộc họp quốc gia và các sự kiện liên quan đến các lĩnh vực hợp tác ASEAN về môi trường; Chuẩn bị công tác hậu cần, tài liệu và làm thư ký các cuộc họp do Chủ tịch ASOEN Việt Nam triệu tập về các vấn đề có liên quan; Xây dựng các báo cáo định kỳ về tình hình họp tác ASEAN Việt Nam trong lĩnh vực môi trường trình Chủ tịch ASOEN, làm cơ sở để báo cáo Bộ trưởng Bộ TN&MT; Tiếp nhận, quản lý việc sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Văn phòng ASOEN thông qua tài khoản của Văn phòng Tổng cục Môi trường; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch ASOEN Việt Nam giao.

     Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 727/QĐ-BTNMT ngày 19/4/2010 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về thành lập Văn phòng Tổ chức các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam.

 

Sơn Tùng

Ý kiến của bạn