Banner trang chủ

8 nhiệm vụ thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

25/11/2022

    Ngày 23/11/2022, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 3220/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

    Kế hoạch phân công công việc cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT (tổ chức chủ trì, phối hợp, nguồn vốn và thời gian thực hiện) và xác định danh mục các chương trình, dự án, nhiệm vụ ưu tiên triển khai để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

    Để thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch đã đề ra 8 nhiệm vụ. Đó là, xây dựng, hoàn thiện các văn bản chính sách, quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật về đa dạng sinh học; điều tra quan trắc và xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học; triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học; thúc đẩy hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học; thực hiện các giải pháp và mô hình thí điểm về bảo tồn, phục hồi sử dụng bền vững hệ sinh thái, loài, nguồn gen và kiểm soát các tác động tới đa dạng sinh học; theo dõi, đánh giá việc tổ chức thực hiện kế hoạch, chiến lược.​

    Bộ TN&MT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị: Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Bộ; Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT… Trong đó, Bộ TN&MT giao Cục BTTN&ĐDSH thực hiện việc xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành Quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược. Đồng thời là đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ TN&MT theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai, thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên và các nhiệm vụ thường xuyên nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; định kỳ hàng năm thực hiện rà soát Kế hoạch, đánh giá, báo cáo, đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chiến lược.

    Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cũng là đầu mối theo dõi, đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện Chiến lược theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Báo cáo đánh giá giữa kỳ và báo cáo đánh giá cuối kỳ) và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch hành động cấp tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược.

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn