Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 20/08/2022

Xử lý nước rỉ rác sau quá trình keo tụ và ôzôn bằng bùn hoạt tính theo mẻ (SBR)

28/09/2016

   Bài báo này trình bày kết quả thí nghiệm xử lý nước rỉ rác sau quá trình ôzôn hóa bằng quá trình bùn hoạt tính theo mẻ (SBR). Kết quả cho thấy, quá trình bùn hoạt tính theo mẻ (SBR) đã mang lại hiệu quả tương đối cao, khi kết hợp hai chu kỳ hiếu khí/thiếu khí trong hệ SBR đạt hiệu suất xử lý COD 59%. Amôni đã giảm đáng kể, sau xử lý amôni bằng SBR với chu kỳ hiếu khí/thiếu khí đạt 63%. Tuy nhiên, quá trình xử lý SBR này chưa xử lý được hoàn toàn amoni mà mới chỉ chuyển hóa amôni thành nitrat và nitrit. Sau quá trình xử lý, nồng độ nitrat và nitrit cao hơn so với trước xử lý. Kết quả cũng cho thấy tỉ lệ thời gian hiếu khí/thiếu khí (2:1 và 3:1) không có nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý.
Từ khóa: Rỉ rác, keo tụ, ôzôn, bùn hoạt tính.

 

   This paper presents results of landfill leachate treatment by activated sludge batch (SBR) after pretreatment by ozonation process. The results showed that the activated sludge batch (SBR) was relatively high efficiency, with 59% COD was removed by aerobic/anoxic systems. Ammonium was significantly reduced (about 63%) after treatment by aerobic/anoxic systems.  However, SBR treatment process did not treat total ammonium. After treatment, concentrations of nitrate and nitrite were higher than input. The results also showed that time of aerobic/anoxic (2:1 and 3:1) did not affect much on treatment efficiency.
Keywords: landfill leachate, coagulation, ozone, activated sludge.

Trịnh Văn Tuyên

Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Văn Hữu Tập

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

(Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường số chuyên đề I năm 2016)

 

 

Ý kiến của bạn