Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 20/08/2022

Xây dựng chương trình khoa học và công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn 2050

17/10/2016

   Biến đổi khí hậu (BĐKH) mà trước hết là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng, đã và đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, việc xây dựng chương trình khoa học và công nghệ (KHCN) thích ứng với BĐKH là mục tiêu trọng tâm, ưu tiên hàng đầu cho giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó, các lĩnh vực có khả năng chịu nhiều thiệt hại nhất do BĐKH là nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, tài nguyên, giao thông... được phân tích và đánh giá khá chi tiết.
   Bài báo trình bày tóm lược cơ sở khoa học xây dựng chương trình KHCN thích ứng với BĐKH, đưa ra 6 tiêu chí chính, từ đó lựa chọn và xếp hạng các dự án cần triển khai thuộc chương trình KHCN thích ứng với BĐKH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và 2020 - 2025, tầm nhìn 2050. Trong đó, 34 dự án nghiên cứu được đề xuất, tập trung vào các lĩnh vực chính chịu tác động của BĐKH.
   Từ khóa: Chương trình KHCN, ứng phó, BĐKH.

   Climate change is one of the biggest challenges to human beings. The establishment of a science and technology program on respond to climate change in Dong Nai province is a top priority for the period 2015 - 2020. The most affected fields including agriculture, industry, energy, natural resources, and transportation were analyzed and assessed in detail.
   This article summarizes scientific bases for developing the program. Six criteria were used for selection and ranking of projects under the program for Dong Nai province the periods of 2016 - 2020 and 2020 - 2025, and vision by 2050. Thirty-four research projects were proposed, focusing on the main areas affected by climate change.
   Keywords: The science and technology programs, climate change responses.

 Nguyễn Thị Thanh Phượng, Nguyễn Văn Phước

Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG - TP. HCM

Trương Văn Trai

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai​

(Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường số chuyên đề I năm 2016)

 

 

Ý kiến của bạn