Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 26/09/2023

Công nghệ xử lý bùn thải hệ thống thoát nước đô thị

28/09/2016

   Bùn thải hệ thống thoát nước đô thị có khối lượng lớn và thành phần phức tạp, dễ gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển và chôn lấp, đồng thời cũng là nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng được. Kết quả nghiên cứu của đề tài MT13-09 đã đề xuất một số công nghệ xử lý và tái sử dụng phù hợp cho các loại bùn thải thu gom từ mạng lưới đường cống và công trình thoát nước đô thị.
Từ khóa: Bùn thải, thoát nước đô thị, công nghệ xử lý.

   With large quantities and complex components, urban sewage sludge can pose great risks of polluting the environment during its transport and storage. The sludge could be considered as reusable resources. Based on results of a scientific and technological research program (MT13-09), some appropriate technologies and reuses for different types of sludge collected from the urban drainage networks and sewerage facilities are proposed.
Keywords: Sewerage sludge, urban sewerage, disposal technology.

Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Trần Thu Hiền

Viện Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Quốc Gia TP. HCM

Nguyễn Văn Thiền, Nguyễn Thanh Phong

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương

(Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường số chuyên đề I năm 2016)

 

Ý kiến của bạn