Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 20/08/2022

Ứng dụng khoa học, công nghệ trong điều tra, đánh giá, cảnh báo nguy cơ tràn dầu trên biển nhằm mục tiêu phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô nhiễm môi trường

17/10/2016

   Trong bài viết này, các tác giả giới thiệu một số phương pháp phổ biến về điều tra, đánh giá, cảnh báo nguy cơ tràn dầu tại Việt Nam cùng với kết quả được ghi nhận trong điều kiện tại Việt Nam. Trên cơ sở  đánh giá các kết quả này, các tác giả của bài viết đã đưa ra kiến nghị về việc lựa chọn phương pháp điều tra, đánh giá, cảnh báo sự cố tràn dầu (SCTD) phù hợp tại Việt Nam, bên cạnh đó, kiến nghị các cơ quan liên quan cần sớm nghiên cứu, ban hành các hướng dẫn kỹ thuật hỗ trợ cho các địa phương  thực hiện công tác điều tra, đánh giá, ứng phó SCTD, đầu tư hệ thống quan trắc phát hiện SCTD cũng như triển khai diễn tập ứng phó SCTD trên biển và ven biển tại Việt Nam.

Từ khóa: Tràn dầu, nguy cơ, hướng dẫn kỹ thuật.

  This paper applies some common methods of investigation, assessment and risk warning of oil spills in Vietnam, as well as record results of their application in the condition of Vietnam. Based on the evaluation of these results, some of recommendations on the selection of investigation, assessment, risk warning of oil spill which are suitable in Vietnam are provided. It is also recommended that relevant agencies should develop and issue technical guidelines to support local authorities in implementing the above-mentioned activities, develop monitoring systems for oil spill detection and as well as implement the oil spill response exercises on maritime and coastal areas in Vietnam.
   Keywords: Oil spill, risk, technical guidelines.

 

 Nguyễn Thị Thanh Phượng, Nguyễn Văn Phước

Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG - TP. HCM

Trương Văn Trai

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

(Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường số chuyên đề I năm 2016)

 

Ý kiến của bạn