Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 08/06/2023

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN “MỜ” TRONG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG SÀI GÒN ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH BÌNH DƯƠNG

15/09/2015

Nước sông Sài Gòn có vai trò thiết yếu đối với đời sống các đô thị vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vì là nguồn nước cấp chính. Tuy nhiên, tăng dân số và hoạt động kinh tế đang gây ra ô nhiễm nước. Vì vậy, đánh giá và quan trắc chất lượng nước là rất cần thiết cho công tác quản lý và BVMT. Tuy nhiên, việc đánh giá CLN trong các năm qua ở nước ta vẫn còn đơn giản. Các kết quả phân tích mẫu nước ở các điểm quan trắc định kỳ được đánh giá theo từng chất và so sánh với quy chuẩn nước mặt. Cách đánh giá này không đưa ra được kết luận chung về CLN. Tuy lạc hậu nhưng hiện nay hầu hết các báo cáo của các đơn vị tư vấn, nghiên cứu, giảng dạy… phần lớn sử dụng cách đánh giá này. TS. Chế Đình Lý Viện Môi trường Tài nguyên - Đại học Quốc gia TP.HCM (Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 62013)    
Ý kiến của bạn