Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 phù hợp với tình hình dịch Covid-19

14/12/2021

    Với mục đích tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT năm 2020, Nghị định, Thông tư và các quy định về BVMT đến nhân dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật về BVMT, đồng thời xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành và địa phương, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020 trên địa bàn.

    Theo đó, Sở TN&MT sẽ tổ chức hội nghị tập huấn cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị của Trung ương, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh. Tại các buổi tập huấn phải mời báo cáo viên là chuyên gia của Bộ TN&MT hỗ trợ về nội dung và truyền đạt tại hội nghị. Đồng thời, tổ chức hội nghị phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Báo cáo viên là lãnh đạo Sở, lãnh đạo Chi cục BVMT.

    Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương để lựa chọn hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện công tác môi trường tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện; UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các xã, phường, thị trấn phù hợp, đảm bảo yêu cầu chống dịch.

    Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến Luật, Yên Bái còn huy động các Sở, ngành, địa phương tham gia ý kiến xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT của Trung ương và xây dựng, ban hành văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuộc phạm vi của tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì trong việc tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2020. Trong đó, cần tập trung phản ánh và kiến nghị những giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật về BVMT tại địa phương. Đồng thời, Sở TN&MT chủ trì tham mưu trình UBND tỉnh xem xét ban hành mới 3 văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đó là: Quyết định về việc ban hành Quy định khuyến khích thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng BVMT tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định về việc ban hành Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Quyết định về việc ban hành Quy định một số nội dung về BVMT trên địa bàn tỉnh.

Đức Anh

Ý kiến của bạn