Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 13/07/2024

Thái Bình: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

23/05/2024

    Ngày 21/5/2024, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, thực hiện Luật Đất đai các văn bản hướng dẫn thi hành; UBND tỉnh đã ban hành các Chỉ thị và văn bản chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn để xảy ra tình trạng vi phạm về quản lý sử dụng đất như: chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không đúng quy định, lấn chiếm hành lang đê điều, công trình thủy lợi; lấn chiếm, sử dụng trái phép đất bãi bồi ven sông, ven biển; có địa phương còn có biểu hiện buông lỏng quản lý đất đai, để xảy ra vi phạm không xử lý, đùn đẩy lên cấp trên, trong đó có vi phạm phải chuyển cơ quan điều tra, khởi tố... ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai và gây dư luận xấu trong xã hội.

    Để kịp thời khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai của UBND cấp huyện, cấp xã; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; chủ động phát hiện các quy định chồng chéo, chưa đồng bộ, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn để kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan, công bố công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt của địa phương để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết, tuân thủ.

    Ngoài ra, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, Thông báo số 871-TB/TU ngày 4/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng đất và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đất bãi bồi ven biển, hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát trên địa bàn tỉnh.

    UBND huyện, thành phố thực hiện việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, bảo đảm quy trình và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

    Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương; phân công công chức, viên chức theo dõi địa bàn nắm tình hình, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm ngay từ cơ sở các vi phạm theo thẩm quyền, kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý kịp thời, triệt để vi phạm theo quy định của pháp luật.

    UBND huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã thường xuyên rà soát tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn và tổ chức kiểm tra, đề xuất xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với các vi phạm hành chính như: Lấn, chiếm, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, không đúng đối tượng; phát hiện, áp dụng các biện pháp để ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình nhà ở, hạ tầng hình thành các khu dân cư mới trái phép trên đất nông nghiệp; kiên quyết buộc người có hành vi vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm…

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn