Banner trang chủ

Thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng tại các cơ sở giáo dục

04/03/2016

     Thực hiện Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TN&MT về quản lý chất thải nguy hại; Kế hoạch số 08/KH-BGDĐT ngày 7/1/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các họat động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An tòan, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ trong ngành giáo dục, nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, tránh để các loại hóa chất độc hại gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở giáo dục chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường về quy trình bảo quản, lưu chứa hóa chất và các sản phẩm thí nghiệm theo đúng quy định của pháp luật; Lập hồ sơ quản lý số lượng hóa chất đang sử dụng, số lượng hóa chất đã hết hạn sử dụng còn tồn đọng trong khu vực lưu giữ của các nhà trường; Thực hiện thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và bổ sung hóa chất mới theo các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Công văn số 498/BGDĐT-CTHSSV ngày 7/2/2014 về tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và cung ứng thiết bị, hóa chất thí nghiệm tại các trường học.

 

 

     Bên cạnh đó, hướng dẫn các nhà trường tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, gìn giữ và BVMT; Báo cáo tình hình triển khai việc quản lý, thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/12 hàng năm.

 

Châu Loan

 

Ý kiến của bạn