Banner trang chủ

Nam Ðịnh Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

23/01/2014

     Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng Sở TN&MT Nam Định đã quyết tâm chỉ đạo, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các phòng, ban ngay từ những tháng đầu năm, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của tỉnh.

     Những kết quả đáng ghi nhận

     Năm 2013, Sở TN&MT đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý nhà nước về TN&MT ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Trong đó, tập trung thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013; Chương trình hành động số 14-Ctr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-CP của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Kế hoạch số 64/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án tổng thể BVMT làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030...

     Ngoài ra, Sở còn tham mưu UBND tỉnh ban hành 7 Quyết định trong lĩnh vực BVMT; 10 văn bản hướng dẫn áp dụng chính sách pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ (đất đai 7 văn bản; ứng phó BĐKH 1 văn bản; BVMT 2 văn bản).

     Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch SDĐ giai đoạn 2011-2015 của tỉnh. Trên cơ sở đó trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch SDĐ năm 2013, với 637 dự án, tổng diện tích là 1.335,47 ha; Tham mưu cho UBND tỉnh trình Chính phủ cho chuyển mục đích SDĐ lúa của Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I, với diện tích 364 ha...; Hoàn thành xây dựng bảng giá các loại đất năm 2014 trình UBND tỉnh ban hành và công bố.

     Về lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, Sở đã hoàn thiện kết luận thanh tra, kiểm tra 9 vụ từ năm 2012 và triển khai mới 39 vụ, tại 164 đơn vị, trong đó, lĩnh vực đất đai (34 vụ); môi trường (3 vụ); khoáng sản (1 vụ); tài nguyên nước (1 vụ). Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 112.984 m2 đất của 13 đơn vị SDĐ chậm tiến độ đầu tư, không sử dụng hoặc sử dụng lãng phí kém hiệu quả (trong đó UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi 108.822 m2 của 10 đơn vị). Ngoài ra, có 36 đơn vị chưa xây dựng công trình theo dự án được phê duyệt (738.500 m2) do đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện, Sở đã yêu cầu các đơn vị phải cam kết thời gian hoàn thành dự án và lập thủ tục xin gia hạn thời gian thực hiện dự án...

 

 

Nam Định đang triển khai dự án khắc phục và cải thiện môi trường làng nghề

tái chế nhôm Bình Yên

 

     Về lĩnh vực môi trường, đến nay Sở đã ra quyết định chứng nhận 4 cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg; phối hợp với Tổng cục Môi trường kiểm tra, giám sát liên ngành về BVMT đối với 2 cơ sở còn lại nằm trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg; Thực hiện 2 dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên địa bàn xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy và xã Nam Phong, TP. Nam Định thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. Thẩm định báo cáo ĐTM của 22 dự án; thẩm định 33 đề án BVMT; Phê duyệt báo cáo ĐTM của 19 dự án và 31 đề án BVMT chi tiết; Thẩm định, cấp đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 41 cơ sở.

     Đồng thời, Sở đã lập và triển khai kế hoạch phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể về công tác truyền thông BVMT năm 2013; Hoàn thiện quy hoạch BVMT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trình UBND tỉnh phê duyệt 4 dự án khắc phục ô nhiễm cải tạo môi trường ở các làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng; trong đó dự án khắc phục và cải thiện môi trường làng nghề Bình Yên sử dụng vốn chương trình mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với mức đầu tư 95 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2014; Dự án xử lý khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường 3 làng nghề (Phong Lộc - phường Cửa Nam; Cổ Chất - xã Phương Định; Làng Phượng - xã Nam Dương) đã trình Bộ TN&MT chờ xem xét; Dự án thí điểm mô hình quản lý, xử lý chất thải rắn tổng hợp tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh (Bộ TN&MT hỗ trợ toàn bộ kinh phí), thực hiện năm 2014.

     Bên cạnh những thành tích nêu trên, Sở TN&MT tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: Tiến độ thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã còn chậm; Công tác BVMT ở một số địa phương còn bị buông lỏng; tình hình ô nhiễm môi trường ở nhiều xã, thị trấn diễn biến khá phức tạp, nhất là ở các cụm công nghiệp, làng nghề. Nhiều cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trong khi đó, công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành luật BVMT còn hạn chế; vi phạm chưa được xử lý nghiêm minh, kịp thời. Việc triển khai cắm mốc, biển báo theo quy hoạch khai thác cát chậm. Tình trạng khai thác cát sông trái phép vẫn diễn ra trên một số đoạn sông...

     Phương hướng nhiệm vụ năm 2014

     Năm 2014, Sở TN&MT phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, các Sở, ngành liên quan để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo định hướng:

     Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về TN&MT, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai Luật Đất đai 2013; Luật Tài nguyên nước năm 2012; Luật Khoáng sản năm 2010;

     Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên môi trường biển;

     Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên, môi trường; Xử lý, hoặc kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật về TN&MT. Đồng thời, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn;

     Tiến hành rà soát chỉnh sửa, bổ sung các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của Luật Đất đai (sửa đổi); Thủ tục hành chính về môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố;

     Tiếp tục giám sát chặt chẽ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ; Chấm dứt tình trạng phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết các công việc với công dân;

     Tăng cường tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, trình độ, năng lực cho cán bộ làm công tác TN&MT trên toàn tỉnh.

 

Vũ Minh Lượng

Giám đốc Sở TN&MT Nam Định

Nguồn: Tạp chí Môi trường, số 1/2014

Ý kiến của bạn