Banner trang chủ

Hội thảo Góp ý Dự thảo Thông tư ề đánh giá sức chịu tải, hạn ngạch xả nước thải vào lưu vực sông; Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các khu vực môi trường bị ô nhiễm

15/09/2015

     Ngày 25/8/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Thông tư về đánh giá sức chịu tải, hạn ngạch xả nước thải vào lưu vực sông; khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các khu vực môi trường bị ô nhiễm.    Tổng cục Môi trường được Bộ TN&MT giao nhiệm vụ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT 2014, trong đó,Thông tư về đánh giá sức chịu tải, hạn ngạch xả nước thải vào lưu vực sông; khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các khu vực môi trường bị ô nhiễm cần hoàn thiện để đưa vào thực thi trong tháng 9/2015.          Theo Dự thảo, Thông tư gồm 6 chương, 35 điều và 7 phụ lục, quy định chi tiết Khoản 4 Điều 55, Khoản 3 Điều 107 của Luật BVMT 2014; Khoản 3 Điều 11, Khoản 3 Điều 13, Khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP; điểm b Khoản 1 Điều 43 của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. Trong đó, hướng dẫn trình tự, phương pháp đánh giá sức chịu tải của sông; quản lý hạn ngạch xả nước thải vào sông; quản lý và phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất; quản lý, cải tạo và phục hồi ao, hồ, kênh, rạch bị ô nhiễm. Dự thảo Thông tư quy định, định kỳ hàng năm điều tra, đánh giá sức chịu tải đối với sông liên tỉnh, tính toán và xác định hạn ngạch xả nước thải của các lưu vực sông liên tỉnh, điều tra, đánh giá, phân loại khu vực ô nhiễm môi trường, lập phương án xử lý, phục hồi môi trường khu vực ô nhiễm môi trường liên vùng liên tỉnh; trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc phối hợp với Bộ TN&MT, các cấp có thẩm quyền và theo thẩm quyền điều tra, đánh giá, tính toán sức chịu tải của sông nội tỉnh, xác định hạn ngạch xả nước thải vào lưu vực sông nội tỉnh, điều tra, đánh giá, phân loại khu vực ô nhiễm môi trường, lập phương án xử lý, phục hồi môi trường đối với các khu vực bị ô nhiễm môi trường trong tỉnh.      Các đại biểu tại Hội thảo đều thống nhất, Dự thảo Thông tư cần tiếp tục được nghiên cứu, sửa đổi cả về cấu trúc và nội dung, phương pháp luận và mô hình tính toán, tránh tình trạng quy định chồng chéo với các văn bản đang được triển khai.   Thanh Liêm    
Ý kiến của bạn