Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 15/04/2024

Hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất

24/11/2023

    Bộ TN&MT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023 về Thông tư quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

    Cụ thể, thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2014, được sửa đổi, bổ sung bởi:

    1. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 5/12/2017.

    2. Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ TN&MT sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TN&MT, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2020;

    3. Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ TN&MT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2021;

    4. Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ TN&MT sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT, có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2022.

    Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Đối tượng áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về TN&MT; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn