Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 22/05/2022

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

15/09/2015

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy (khóa XI), diễn ra từ ngày 2 - 11/5/2013, tại Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị. Trong đó có Nghị quyết Chủ động ứng phó với BĐKH, đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên và BVMT. Đây là khung chính sách cao nhất định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT của Việt Nam trong thời gian tới.             Nhiệm vụ chung đặt ra gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; Thí điểm phát triển mô hình kinh tế xanh theo địa bàn và theo ngành, lĩnh vực và từng bước nhân rộng trên cả nước. Thực hiện phân vùng chức năng sinh thái làm cơ sở để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực và địa phương theo hướng phù hợp với đặc tính sinh thái từng vùng, hài hòa với thiên nhiên và thích ứng với BĐKH. Thiết lập, ứng dụng các mô hình dự báo tổng thể tác động của BĐKH đến tài nguyên, môi trường và kinh tế - xã hội; Thí điểm phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất TN&MT, thích ứng với BĐKH cho lưu vực sông, vùng ven biển, sau đó nghiên cứu nhân rộng ra cả nước. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp và thống nhất theo chuẩn quốc tế; Có cơ chế phù hợp khai thác, chia sẻ thông tin, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực này.             Mục tiêu tổng quát: Đến năm 2020, Việt Nam chủ động trong thích ứng với BĐKH, phòng chống thiên tai, giảm nhẹ cường độ phát thải khí nhà kính; Có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững; Kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường. Đến năm 2050, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thích ứng với BĐKH; Khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả và bền vững; Chất lượng môi trường sống, đa dạng sinh học và đạt các chỉ tiêu về môi trường tương đương với các nước công nghiệp trong khu vực. Đồng thời, Trung ương cũng xác định những mục tiêu cụ thể đến năm 2020 về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT. V.N Nguồn: Tạp chí MT, số 5/2013  
Ý kiến của bạn