Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 15/06/2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm 2013

15/09/2015

     Ngày 25/12/2013, tại  Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm 201 3 và phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2014. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển đến dự và chủ trì Hội nghị.      Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của công tác tổ chức cán bộ trong năm 2013, đồng thời đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ hoạch định phương hướng hoạt động, tổ chức trong năm 2014.   Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại Hội nghị        Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2013, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tạ Đình Thi cho biết, năm 2013, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2013/NĐ-CP,  theo đó, hoàn thiện cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ. Dựa trên quy định của Nghị định, Bộ trưởng đã ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổng cục. Hiện Bộ đã hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng xem xét thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT, Viện Khoa học tài nguyên nước, Trung tâm Truyền thông TN&MT Việt Nam; Phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ TN&MT.      Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của 8 văn phòng giúp việc các cơ quan phối hợp liên ngành, 11 ban quản lý dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ, Bộ TN&MT còn chỉ đạo việc tổ chức bộ máy hành chính của ngành TN&MT tại các địa phương.      Về công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, Ban Cán sự Đảng của Bộ TN&MT đã ban hành hướng dẫn về nội dung, phương pháp và kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021; Nghị quyết về luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo của Bộ. Bộ trưởng cũng ban hành một số văn bản quy định, nhằm đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương khóa XI về xây dựng Đảng.      Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trong năm qua cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hầu hết công chức, viên chức qua đào tạo, bồi dưỡng bước đầu áp dụng được những kiến thức, kỹ năng vào công việc của đơn vị. Tuy nhiên, việc đào tạo này mới chỉ đáp ứng được những yêu cầu trước mắt, chưa đáp ứng được yêu cầu lâu dài.   Toàn cảnh Hội nghị        Theo đó, trong năm 2014, Bộ sẽ tập trung xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ. Bên cạnh đó, triển khai hệ thống quản lý thông tin công chức, viên chức; Ban hành Quy chế cập nhật, khai thác hệ thống thông tin quản lý công chức, viên chức, hoàn thiện hệ thống và tổ chức tập huấn; Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2011 – 2016 và 2016 – 2021 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ…      Góp ý vào kế hoạch tổ chức cán bộ năm 2014, đại diện một số Tổng cục và khối đơn vị sự nghiệp cho rằng, quy hoạch cán hộ cấp phòng về độ tuổi là khó thực hiện đối với các đơn vị.  Mặt khác, việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên chức của đơn vị cần tính đến việc bố trí, sắp xếp nhân sự và nguồn tài chính phù hợp…      Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng, trong điều kiện khó khăn về nguồn nhân lực, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Bộ. Bên cạnh đó, Vụ cũng làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cho thấy nhiều điểm mới trong chính sách của ngành. Qua đó, Thứ trưởng đề nghị, việc tổ chức bộ máy các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ cần được thực hiện chặt chẽ. Các đơn vị phải đảm bảo vấn đề tài chính, tiền lương, nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ, công nhân viên. Tiếp tục rà soát công tác cán bộ, xây dựng bộ máy cán bộ bền vững, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn 2011  2015 và 2016 - 2021. Đồng thời, các đơn vị nhanh chóng xây dựng đề án vị trí việc làm. Song song với đó, tiếp tục đào tạo cán bộ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lâu dài cho ngành TN&MT.   Theo Monre
Ý kiến của bạn