Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 24/09/2021

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025

24/08/2021

     Nhằm kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và nêu gương, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có những sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt... tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, ngày 3/8/2021, Tổng cục Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-TCMT về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025.

     Mục đích và yêu cầu của Kế hoạch nhằm xác định vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua của Tổng cục trong giai đoạn hiện nay; xem đây là một trong những yếu tố quan trọng, có tác dụng nêu gương, khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi, rộng khắp, để thi đua trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài tặng Bằng khen cho các tập thể Điển hình tiên tiến g​iai đoạn 2015 - 2020

tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025 và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm,

triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, ngày 29/7/2020

     Theo đó, thông qua quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, sáng tạo, vượt khó trong học tập, công tác; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh việc phát hiện nhân tố mới, coi trọng và quan tâm thường xuyên đến việc xây dựng điển hình; tạo điều kiện về tinh thần, vật chất, cơ chế chính sách, môi trường thuận lợi để các nhân tố mới phát huy được vai trò, tầm ảnh hưởng trong tập thể, tạo sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội. Các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng đơn vị. Xác định rõ tiêu chí điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên một số mặt công tác; lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc vận động, các phong trào thi đua và hướng đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả, xác định khả năng phát triển của từng mô hình, việc ảnh hưởng của các điển hình ở mỗi đơn vị, từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc, kịp thời có biện pháp giúp đỡ nhân tố phấn đấu, rèn luyện, duy trì thành tích và phát huy hiệu quả. Định kỳ sơ kết, đánh giá trong mỗi giai đoạn, để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng, đồng thời lựa chọn những mô hình thật sự xuất sắc tiêu biểu, đem lại giá trị kinh tế cao, ý nghĩa xã hội lớn, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tổ chức tôn vinh khen thưởng, học tập và nhân rộng các mô hình trong toàn Tổng cục.

     Đối tượng: Là các tập thể, cá nhân đang công tác trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường, là những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc, tiêu biểu qua các phong trào thi đua; được tập thể thừa nhận, suy tôn; có tác dụng cổ vũ, nêu gương.

     Tiêu chí chung: Gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng cục.

     Đối với tập thể đạt các tiêu chí: Sáng tạo, vượt khó, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cắt bỏ các thủ tục rườm rà trong giải quyết công việc; phục vụ tốt lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp; Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở và nội quy của cơ quan, đơn vị; Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác; Trong giai đoạn bình xét, liên tục các năm đều đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; có nhân tố mới, mô hình mới; dẫn đầu trong phong trào thi đua, được tập thể thừa nhận, suy tôn.

     Đối với cá nhân đạt các tiêu chí: Sáng tạo, vượt khó, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Có sáng kiến trong công tác; đổi mới sáng tạo trong xây dựng chính sách, thể chế, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin… để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ; có đạo đức, lối sống lành mạnh; Trong giai đoạn bình xét, liên tục các năm đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” (ưu tiên những cá nhân được công nhận danh hiệu cao hơn).

     Đối với cá nhân là lãnh đạo thủ trưởng đơn vị: ngoài các tiêu chí nêu trên, đơn vị phải là tập thể điển hình tiên tiến.

     Căn cứ kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở đơn vị, đồng thời lập danh sách đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến kèm theo kế hoạch của đơn vị gửi về Tổng cục Môi trường (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 1/9/2021. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, Tạp chí Môi trường, Văn phòng Tổng cục, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục và trang tin điện tử của các đơn vị mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong tổ chức thực hiện.

Hương Mai

Ý kiến của bạn