Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 01/03/2024

Thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện ngành tài nguyên và môi trường

05/10/2022

    Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10).

    Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 10/10 là Ngày Chuyển đổi số quốc gia, đồng thời Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

    Theo kế hoạch truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Bộ TN&MT tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước trên tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện ngành tài nguyên và môi trường.

    Đặc biệt, Bộ TN&MT triển khai các hoạt động nhằm nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cán bộ, công chức hành động đồng bộ nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng; hướng tới bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số; phục vụ tốt mục tiêu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Ảnh minh họa

    Nội dung tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường.

    Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyến đổi số; cách làm hay, sáng tạo, mô hình điển hình về chuyển đổi số; những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số và những vấn đề có liên quan trong công tác chuyển đổi số của ngành tài nguyên và môi trường.

    Bộ TN&MT giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường là cơ quan đầu mối, có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền thông Ngày Chuyển đổi số 10/10.

    Các cơ quan báo chí thuộc Bộ được giao nhiệm vụ cụ thể về tuyên truyền chuyển đổi số, trong đó hướng đến việc lựa chọn các phương thức truyền thông phù hợp, hiệu quả nhằm hình thành cộng đồng công dân số và văn hóa số; tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoạt động có văn hóa trong xã hội số, hình thành văn hóa số; Thông tin về các cơ chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu chuyến đổi số; các giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường.

An Vi

Ý kiến của bạn