Banner trang chủ

Phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

18/11/2020

    Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ TN&MT và Bộ Giao thông vận tải đã ký kết Quy chế phối hợp công tác nhằm triển khai Chương trình phối hợp công tác 01/CTPH-BTNMT-BGTVT ngày 8/3/2018 giữa hai Bộ về quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2018 - 2021.

 

 

    Mục đích của việc ký kết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành Hàng hải của Cục Hàng hải Việt Nam và công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, BVMT biển và hải đảo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và lĩnh vực hàng hải phát sinh trong quá trình hai bên thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

    Quy chế gồm 8 nội dung: Phối hợp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu; tổ chức thực hiện quản lý điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; kiểm soát ô nhiễm, BVMT biển và hải đảo; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển và hải đảo, quản lý hoạt động hàng hải; các hoạt động phối hợp khác.

 

Thu Hằng

Ý kiến của bạn