Banner trang chủ

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tạo đột phá cho phát triển

14/01/2021

    Ngày 13/1/2021, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng; thiên tai, hạn hán, bão lũ, sạt lở đất... liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất cũng như đời sống của người dân tại nhiều địa phương. Trong bối cảnh đó, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ sớm xây dựng Chương trình hành động của ngành, đặt ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa các Nghi quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, giải quyết một cách bài bản, khoa học với tinh thần trách nhiệm cao để từng bước chuyển hóa thách thức thành cơ hội, tập trung tháo gỡ rào cản, giải phóng nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội; tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên các lĩnh vực.

Toàn cảnh Hội nghị

    Cụ thể, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; kịp thời phổ biến các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ. Trong năm 2020, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ và Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 155-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối. Đồng thời ban hành Kế hoạch tổ chức, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ; chỉ đạo quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

    Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo, trong đó có việc củng cố, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng trực cho phù hợp và thống nhất với tổ chức, bộ máy chính quyền theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền trong toàn Đảng bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối tiếp tục được thực hiện chủ động, sáng tạo, từng bước có hiệu quả…

    Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, phương pháp kiểm tra, giám sát đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định; hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát tiếp tục được đổi mới, thiết thực; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tạo sự đoàn kết, nhất trí, thống nhấttrong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ TN&MT vẫn tồn tại một số hạn chế: Sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị còn hạn chế; Việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng và tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ở một số tổ chức Đảng còn chậm so với kế hoạch; Thời gian tổ chức đại hội của một số chi bộ, đảng bộ chưa đảm bảo theo đúng kế hoạch của Đảng ủy Bộ…

    Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng và phát triển”, năm 2021, Đảng ủy Bộ TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị cấp ủy, đơn vị trực thuộc động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

    Trọng tâm ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tạo đột phá cho phát triển; quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác quản lý, sử dụng các tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho phát triển đất nước trong năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm tới và hiện thực hoá khát vọng phát triển về tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà biểu dương, đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong năm 2020 của Đảng bộ Bộ TN&MT. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Bộ TN&MT bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy Khối để triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và đề cao ý thức trách nhiệm cá nhân của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong việc tham gia xây dựng các chủ trương lớn, nhiệm vụ quan trọng của cơ quan, xây dựng các Nghị quyết của Đảng ủy; Tập trung thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng. Cùng với đó, Đảng ủy Bộ cần chủ động và đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ; xây dựng đạo đức, lối sống, phong cách công tác, ý thức trách nhiệm trong công việc; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 26-NQ/TW về Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

    Kết thúc Hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đỗ Thị Tâm, nguyên Quyền Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT.

Mai Hương

Ý kiến của bạn