Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 30/09/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021

04/05/2021

     Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021 do Ban Tổ chức Trung ương phát động, đồng thời nhằm góp phần cổ vũ, tuyên truyền để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc XIII của Đảng và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; thực hiện tốt mục tiêu quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển bền vững, ngày 14/4/2021, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 1711/BTNMT-TĐKTTT, trong đó, yêu cầu các đơn vị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tham gia Giải; tạo điều kiện để phóng viên, các cơ quan báo chí đến liên hệ tìm hiểu, viết bài và tham dự Giải. Bên cạnh đó, giao Trung tâm Truyền thông TN&MT chủ trì, phối hợp các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành để tuyên truyền, lựa chọn, giới thiệu tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề xây dựng đảng thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tham gia Giải; Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan để hướng dẫn tham gia Giải, tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về kết quả tổ chức thực hiện. 

  Triển khai Kế hoạch số 08-KH/BTC ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và Công văn số 1711/BTNMT-TĐKTTT của Bộ TN&MT, ngày 4/5, Tổng cục Môi trường đã có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV. Trong đó yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị hưởng ứng, tham gia viết bài dự thi Giải.

Toàn cảnh Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019

    Búa liềm vàng là Giải thưởng hàng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình..) do Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây và Bộ Thông tin - Truyền thông hiện nay cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí và Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc.

    Đối tượng tham dự Giải Búa liềm vàng là người Việt Nam (ở trong và ngoài nước) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Tác giả có tác phẩm gửi dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. Các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 là những tác phẩm được đăng, phát kể từ ngày 1/11/2020 - 31/10/2021. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2021 (theo dấu bưu điện).

     Theo Thể lệ giải (sửa đổi, bổ sung), Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 có cơ cấu giải bao gồm: 1 giải Đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C và 30 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 có một số giải chuyên đề: Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài. Về giải tập thể: Có 15 giải Xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu. Về Nhà báo tiêu biểu: Vinh danh 1 nhà báo. Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh một số nhân vật trong tác phẩm đoạt giải. 

Một số điểm mới của Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021

      Một là, về nội dung triển khai. Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 được gắn với việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, với những trọng tâm: Công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp; Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng cần bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở mọi miền, lĩnh vực, phản ánh sinh động kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh là trọng yếu và thường xuyên, mở rộng quan hệ quốc tế ở tầm mức sâu rộng….

    Hai là, Giải Búa liềm vàng năm nay có một số giải chuyên đề mới là: Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

     Ba là, về đối tượng tham dự Giải, quy định rõ “Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức (thêm cụm từ “và ngành ở Trung ương” nhằm khuyến khích các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức các giải báo chí của các ban, bộ, ngành hưởng ứng Giải Búa liềm vàng).

     Bốn là, về cơ cấu Giải, tăng từ 5 lên 6 Giải A, từ 10 lên 12 Giải B, từ 15 lên 16 Giải C và từ 25 lên 30 Giải khuyến khích nhằm thuận lợi cho việc chấm giải theo 6 tiểu ban sơ khảo, tương ứng với chất lượng Giải Búa liềm vàng ngày càng tăng cao so với trước đây, có nhiều tác phẩm chất lượng tốt.

    Năm là, về mức thưởng và giá trị thưởng, quy định rõ “quà của Ban Tổ chức Giải” tặng cho các nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải, số tiền là 10.000.000,0đ. Ngoài quà bằng tiền, các nhân vật tiêu biểu được tặng hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng.

     Sáu là, quy định về tác giả ghi rõ “Nếu tác giả đã có tác phẩm riêng của mình, đồng thời tham gia nhóm tác giả sáng tác tác phẩm khác thì được chọn thêm tối đa 1 tác phẩm khác” và quy định về tác phẩm ghi rõ: “Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì đến thời hạn nộp tác phẩm phải đăng, phát xong toàn bộ tác phẩm và có ít nhất 2/3 số tác phẩm đã đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên”. Việc quy định này để tránh có cách hiểu và ý kiến khác nhau khi gặp những trường hợp đặc biệt tác phẩm có rất nhiều kỳ, thời gian đăng, phát kéo dài từ mùa giải này qua mùa giải khác. 

Đỗ Hương

 

Ý kiến của bạn