Banner trang chủ

Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019 - Chuyên đề quản lý chất thải rắn sinh hoạt

16/11/2020

     Thực hiện Khoản 1, Điều 137, Luật BVMT năm 2014, Bộ TN&MT xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 5 năm một lần; hàng năm xây dựng Báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia. Năm 2019, Bộ TN&MT đã xây dựng Báo cáo chuyên đề về “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH)”.

 

 

     Nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước, trong những năm qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) gắn với BVMT và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề góp phần tăng cường công tác BVMT thời gian tới. Tuy nhiên, do sự phát triển KT - XH, quá trình đô thị hóa và sự gia tăng dân số đang diễn ra mạnh mẽ đã tạo ra áp lực lớn tới môi trường khi lượng chất thải rắn (CTR) nói chung và đặc biệt là CTRSH nói riêng đang phát sinh ngày càng nhiều. Trong khi đó, việc kiểm soát, quản lý loại chất thải này còn nhiều hạn chế, dẫn đến nguy cơ gây ra tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống và sức khỏe con người.

     Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ, Bộ TN&MT đã phối hợp với 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng rà soát, kiểm tra đánh giá thực trạng công tác quản lý CTR trên toàn quốc, trong đó trọng tâm là CTRSH và hoàn thiện Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia với chủ đề CTRSH, nhằm mục đích đưa ra những đánh giá tổng thể, toàn diện về bối cảnh phát triển KT - XH trong nước và quốc tế; thực trạng công tác quản lý CTRSH và những tồn tại, khó khăn, thách thức ở Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp tổng thể theo hướng thống nhất, nhằm mục tiêu quản lý CTRSH tốt hơn, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian tới.

     Ấn vào đây để xem và tải nội dung Báo cáo: Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 - Chuyên đề Quản lý chất thải rắn sinh hoạt​ 

 

Trần Tân

 

 

 

Ý kiến của bạn