Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 10/12/2022

Tỉnh Quảng Bình: Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

01/12/2021

    Ngày 18/11/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 2559/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020.

      Mục đích của Kế hoạch nhằm đảm bảo các yêu cầu cho việc tổ chức thi hành Luật trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, nhân dân, công chức, viên chức và người lao động; triển khai tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác BVMT; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tuân thủ Luật.

      Cùng với đó, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng lộ trình thực hiện và xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị có lien quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; kiện toàn bộ máy tổ chức, đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh.

     UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về BVMT; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về BVMT, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về môi trường theo quy định của pháp luật.

      UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến người dân bằng các hình thức phù hợp. Đồng thời rà soát, sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định.

Hương Mai

Ý kiến của bạn