Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 21/06/2024

Sơn La: Tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, triển khai Luật Đất đai năm 2024

14/05/2024

    Ngày 9/5/2024, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, triển khai Luật Đất đai năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị

    Sau gần 10 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2013 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, khả thi cho việc khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả về đất đai. Đặc biệt, là phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở đô thị, tạo điều kiện cho đất đai tham gia vào thị trường bất động sản; tạo ra những động lực mạnh mẽ cho phát triển đô thị, tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, quá trình triển khai thi hành Luật còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Nguồn lực đất đai chưa thực sự được khai thác, phát huy đầy đủ và bền vững để trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc tiếp cận đất đai của tổ chức, cá nhân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập; Không có quy định việc giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu. Việc đo đạc, lập bản đồ địa chính của tỉnh còn chậm, kết quả đạt được còn hạn chế do khó khăn về kinh phí; Vi phạm pháp luật về đất đai còn xảy ra, chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời... Do đó, Luật Đất đai năm 2024 với 16 Chương, 260 Điều, đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai; giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất. Để Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung đổi mới của Luật đóng vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện.

    Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh đã phổ biến một số điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai năm 2024; tập trung chính vào các nội dung: Những điểm mới trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, công tác giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng… Ngay sau Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị ở cả 3 cấp đã được tham gia một bài trắc nghiệm trong thời gian 15 phút, với 45 câu hỏi về Luật Đất đai năm 2024.

Hương Mai

Ý kiến của bạn