Banner trang chủ

Hà Nội: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

05/11/2021

    Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020 với lộ trình cụ thể, đồng bộ và thống nhất. Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT năm 2020 đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác BVMT; Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ Luật BVMT. Cùng với đó, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Đồng thời, xác định trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp với Bộ TN&MT, các Bộ và địa phương liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật BVMT trên địa bàn Thành phố.

    Các đơn vị chức năng, UBND các cấp sẽ tổ chức tổng kết việc thi hành Luật BVMT năm 2020 vào quý IV/2021, nhằm đánh giá những kết quả đạt được và nhìn nhận tồn tại, hạn chế, khó khăn. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến Luật với nội dung tài liệu của Bộ TN&MT cung cấp và sau khi được Bộ TN&MT tập huấn. Song song với đó là nhiệm vụ rà soát các văn bản pháp luật sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật BVMT; Bộ TN&MT ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành. Sau đó là xây dựng, ban hành văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BVMT theo Quyết định thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng không khí cấp tỉnh; Lộ trình di dời cư dân sinh sống ra khỏi cụm công nghiệp; Quy định khuyến khích, tổ chức xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh, vận hành công trình BVMT tại khu sản xuất, kinh doanh tập trung; Quy định trách nhiệm quản lý chất thải trên địa bàn…

    Kế hoạch nêu rõ, Sở TN&MT Hà Nội là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND Thành phố đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các cấp thực hiện các nội dung theo phân công; Chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố để xin ý kiến chỉ đạo và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc… Các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/12 hàng năm về Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ TN&MT.

Bùi Hằng

 

Ý kiến của bạn