Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 10/12/2022

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

06/12/2021

    Ngày 30/11/2021, Sở TN&MT tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên tuyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật BVMT năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

    Trong những năm gần đây, nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững, BVMT đã được ban hành cùng với cam kết quốc tế có liên quan đến môi trường đã được Việt Nam tham gia (Hiệp định CPTPP, EVFTA…) đặt ra yêu cầu cần sớm được thể chế hóa để tạo hành lang pháp lý triển khai thực hiện. Thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đã đặt ra cơ hội về đổi mới tư duy, cách thức trong quản lý môi trường, định hình các mô hình tăng trưởng mới cũng như những thách thức về sự dịch chuyển công nghệ cũ, ô nhiễm vào nước ta… Những vấn đề nêu trên cho thấy, đã đến lúc cần hình thành đạo luật về BVMT một cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ và thống nhất, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả trong triển khai thực hiện. Ngày 17/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật BVMT năm 2020, gồm 16 Chương, 171 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, với nhiều điểm mới quan trọng, đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật về BVMT, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

    Tại Hội nghị, các cán bộ làm công tác môi trường tại các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, phòng TN&MT các huyện đã được cung cấp nhiều thông tin hữu ích về những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật BVMT năm 2020; Những vấn đề sửa đổi, bổ sung; Trách nhiệm BVMT của các cấp… qua đó nhận thức một cách đầy đủ trước khi áp dụng và triển khai vào thực tế tại đơn vị, tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong quản lý Nhà nước về BVMT. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các ngành, các cấp của tỉnh nắm bắt đầy đủ, tham mưu hiệu quả về lĩnh vực BVMT có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, là tiền đề quan trọng để các ngành, các cấp tổ chức triển khai các chương trình phổ biến, giáo dục, có các hình thức tuyên truyền phù hợp để phổ biến Luật BVMT và các văn bản pháp luật có liên quan đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng người dân trên địa bàn.

    Trước đó, để Luật BVMT năm 2020 đảm bảo thực thi đồng bộ, hiệu quả và nhanh chóng đi vào đời sống nhân dân, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 29/4/2021 về tổ chức triển khai thi hành Luật. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cần chủ động nghiên cứu quy định của Luật; các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và chính quyền địa phương các cấp phải phối hợp đồng bộ và phải tổ chức triển khai thi hành Luật kịp thời, toàn diện, thống nhất, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, địa phương, đối tượng. Đồng thời, tỉnh xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật. Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng đang tập trung tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật BVMT năm 2020 để nâng cao hiểu biết và nhận thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong tuân thủ Luật. Hoạt động truyền thông được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả: Tổ chức các hội nghị tuyên truyền Luật từ tỉnh tới huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (đến quý I/2022); Biên soạn, in ấn tài liệu và tờ rơi về Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; kẻ vẽ pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền có nội dung liên quan đến công tác BVMT, Luật BVMT năm 2020; Tuyên truyền trên hệ thống truyền thông đại chúng…

Đức Anh

Ý kiến của bạn