Banner trang chủ

Công bố Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia

07/01/2022

    Ngày 4/1/2022, Bộ TN&MT đã công bố, giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia. Đây là nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 và trên cơ sở thực hiện Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.

    Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia được cấu trúc thành 4 chương: Dao động khí hậu và biến đổi của khí hậu Việt Nam; Mức độ phù hợp của kịch bản biến đổi khí hậu và việc sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; Tác động của biến đổi khí hậu; Kết quả của hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia lần thứ nhất, được xây dựng vào năm cuối của kỳ đánh giá (năm 2018) và sẽ được cập nhật định kỳ theo lộ trình được quy định trong Luật khí tượng thủy văn.

    Theo đó, Báo cáo đã đưa ra những thông tin cơ bản về đặc điểm, hiện trạng, mức độ thay đổi của khí hậu, khí hậu cực đoan, xu thế và tác động của biến đổi khí hậu, đánh giá sự phù hợp và mức độ sử dụng của kịch bản biến đổi khí hậu cũng như hiệu quả của các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đồng thời, Báo cáo là nguồn tài liệu quan trọng, thiết thực để các bộ, ngành và địa phương, hỗ trợ các nhà quản lý, người dân hiểu rõ hơn đặc điểm, hiện trạng, mức độ thay đổi của khí hậu trên toàn quốc; phân tích, làm rõ tác động của biến đổi khí hậu đối với thiên tai, tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái và các hoạt động kinh tế - xã hội; nhận định về những nỗ lực, thành quả và thiếu hụt trong ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam; khai thác, sử dụng trong quá trình hoạch định, xây dựng và cập nhật chiến lược, quy hoạch và các kế hoạch hoạt động cho phát triển.

    Bộ TN&MT đánh giá cao sự tham gia, phối hợp tích cực của các Bộ, ngành và địa phương, cơ quan liên quan, Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, sự đóng góp quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học, một số tổ chức quốc tế đã hỗ trợ xây dựng Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia của Việt Nam.

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn