Banner trang chủ

Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030

05/01/2022

    Thực hiện Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoach hành đông quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngâp nước giai đoan 2021 - 2030, ngày 20/12/2021, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 4505/KH-UBND về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

    Theo đó, đến năm 2025, Kon Tum sẽ hoàn thành điều tra, thống kê, kiểm kê diện tích các vùng đất ngập nước trên phạm vi toàn tỉnh; xác lập được các vùng đất ngập nước quan trọng; thiết lập các hoạt động, chương trình du lịch sinh thái, du lịch thân thiện với môi trường; kiểm soát có hiệu quả việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 70% các vùng đất ngập nước. Đến năm 2030, phục hồi được ít nhất 25% vùng đất ngập nước quan trọng bị suy thoái; tăng số lượng các khu bảo tồn đất ngập nước; các vùng đất ngập nước quan trọng đối với địa phương được kiểm soát có hiệu quả việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; năng lực và trang thiết bị cho các tổ chức, cá nhân làm công tác bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước quan trọng được tăng cường.

    Các nhiệm vụ chủ yếu gồm: Thống kê, kiểm kê các vùng đất ngập nước và điều tra, xác lập Danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng; Thành lập các khu bảo tồn đất ngập nước; Phục hồi các vùng đất ngập nước quan trọng bị suy thoái; Xây dựng và triển khai các mô hình sinh kế bền vững về môi trường, mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng; Quan trắc, giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước.

    Để thực hiện Kế hoạch này, Kon Tum sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, tăng cường thực thi pháp luật về bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước; tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức quản lý về đất ngập nước; đa dạng hóa nguồn lực cho bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu về bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước; tăng cường hợp tác trong bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước.

    UBND tỉnh Kon Tum giao Sở TN&MT là đầu mối, phối hợp với các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện; định kỳ sau 5 năm sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ TN&MT theo quy định. UBND các huyêṇ, thành phố: Triển khai các nhiệm vụ về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước theo thẩm quyền (điều tra, đánh giá đối với các vùng đất ngập nước thuộc địa bàn quản lý và đề xuất các vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn quản lý...); Tổ chức đánh giá, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn theo quy định; Bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định.

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn