Banner trang chủ

Bắc Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền quy định, chính sách mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

03/07/2023

    Ngày 28/6/2023, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số 3553/UBND-KTN về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định, chính sách mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định, chính sách mới của Luật Bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trong tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; đặc biệt là các quy định liên quan đến phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; bảo vệ môi trường khu đô thị, khu dân cư, làng nghề, nông thôn. Cùng với đó, chủ động rà soát, xem xét các nội dung khác thuộc trách nhiệm của địa phương được đề cập tại mục 4 phần IV Báo cáo số 1480/BC-UBKHCNMT15 để triển khai thực hiện trên địa bàn; kết quả báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu về lộ trình theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (chậm nhất trước ngày 31/12/2024).

    Đối với UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục duy trì việc sử dụng tro xỉ, đất đá thải làm vật liệu xây dựng và vật liệu san lấp mặt bằng tại các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; riêng đối với huyện Sơn Động đảm bảo tiêu thụ 100% lượng tro xỉ phát thải của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV cho mục đích nêu trên nhằm bảo vệ môi trường.

    Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí để Sở TN&MT tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trên theo quy định của pháp luật

    Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường đưa tin, đăng bài, phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững.

Phương Tâm

Ý kiến của bạn