Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020

24/02/2021

     Ngày 18/2/2021, Bộ TN&MT đã có Công văn số 739/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020.

     Theo đó, thực hiện quy định tại Điều 62, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 36, Điều 3, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT, Bộ TN&MT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung:

     Chỉ đạo Sở TN&MT tổng hợp báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong năm 2020 của các doanh nghiệp nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh, thành phố.

     Xây dựng báo cáo về công tác quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh, thành phố theo Mẫu số 11 Phụ lục VI Mục 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và gửi về Bộ TN&MT trước ngày 1/3/2021 để tổng hợp, phục vụ công tác quản lý theo quy định.

Mai Hương

Ý kiến của bạn