Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 15/06/2024

Thành phố Đà Nẵng: Đẩy mạnh triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

10/08/2023

    Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn thành phố.

    Mục tiêu của Kế hoạch là  CTRSH được quản lý, phân loại tại nguồn nhằm giảm thiểu tối đa lượng rác thải phát sinh và xử lý tại khu xử lý tập trung, góp phần tối ưu các chi phí đầu tư, xử lý của thành phố; tập trung sự lãnh đạo, huy động sự vào cuộc của các sở, ban, ngành chỉ đạo và thực hiện công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

    Cụ thể, trên 90% tổ dân phố triển khai phân loại CTRSH tại nguồn và 90% hộ gia đình thực hiện phân loại CTRSH hiệu quả tại địa bàn khu dân cư; Trên 70% cơ sở trong các KCN, CCN triển khai phân loại CTRSH tại nguồn đảm bảo theo phương thức chung của thành phố; Trên 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, du lịch triển khai phân loại CTRSH tại nguồn theo phương thức chung của thành phố; 100% trường học, cơ sở y tế triển khai phân loại CTRSH tại nguồn theo phương thức chung của thành phố; Trên 80% chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn.

    Đồng thời, mỗi quận, huyện chủ trì xây dựng phương án chi tiết, triển thí điểm mô hình phân loại, thu gom đối với Nhóm chất thải thực phẩm; đảm bảo các tiêu cụ thể trên theo phương thức chung về tổ chức phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn thành phố; báo cáo đầy đủ, chính xác số liệu triển khai theo các nhóm thành phần phân loại theo định kỳ báo cáo.

    Các tổ chức, cơ quan, viện nghiên cứu, trường học, cơ sở công nghiệp trong các KCN, CCN; cơ sở dịch du lịch; bệnh viện, cơ sở y tế; siêu thị, trung tâm thương mại, chợ dân sinh, các hộ gia đình và cá nhân có liên quan đến hoạt động phát sinh CTRSH đều tham gia hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn. 

    Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 103/KH-UBND, các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, tham mưu ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH từ hộ gia đình, cá nhân phù hợp với quy định theo Khoản 1, Điều 79 Luật BVMT năm 2020.

    Trên cơ sở phương thức chung của thành phố, tiếp tục xác định, ban hành cụ thể các mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH đối với khu vực nông thôn, đô thị. Theo đó, xây dựng và ban hành quy trình, hướng dẫn phân loại và thu gom phù hợp với khu vực đô thị, nông thôn; phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình thực hiện phân loại, chuyển rác thải sinh hoạt đến đúng nơi và theo thời gian quy định. Chủ động đề xuất/bố trí ngân sách đảm bảo triển khai hiệu quả hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn thuộc thẩm quyền. Cập nhật, tham mưu kịp thời UBND thành phố trên cơ sở quyết định, hướng dẫn của Bộ TN&MT liên quan đến phân loại CTRSH.

    Trong công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn cho cán bộ nòng cốt về quản lý môi trường các cấp và các bên liên quan tại tổ chức, đơn vị: xây dựng nội dung tập huấn/hội thảo để có thể làm cho nhiều đối tượng, cả trực tiếp và trực tuyến; Xây dựng các tài liệu hướng dẫn kèm theo, bao gồm: website, tài liệu phát tay, video hướng dẫn giảm rác và phân loại rác thải tại nguồn...

Phương Tâm

Ý kiến của bạn